Scroll To Down

KOGENERACJA S.A. jest głównym producentem ciepła we Wrocławiu oraz producentem energii elektrycznej.

Rynek Ciepła

W KOGENERACJI S.A. ciepło sieciowe jest produkowane jednocześnie z energią elektryczną w procesie wysokosprawnej kogeneracji. KOGENERACJA S.A. posiada trzy zakłady produkcyjne: dwie elektrociepłownie we Wrocławiu (EC Wrocław i EC Zawidawie) oraz elektrociepłownię w Siechnicach (EC Czechnica).

Zakłady produkcyjne KOGENERACJI S.A.

EC WROCŁAW

EC WROCŁAW
Jednostka węglowa
812 MWt
263 MWe
Sieć lokalnego dystrybutora ciepła (Fortum)

EC CZECHNICA

EC CZECHNICA
Jednostka węglowa
247 MWt
100 MWe
Sieć ciepłownicza: 27 km

EC ZAWIDAWIE

EC ZAWIDAWIE
Jednostka gazowa
21 MWt
3 MWe
Sieć ciepłownicza: 2,7 km

Cena ciepła jest regulowana (taryfy dla ciepła podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE). Rozwój rynku ciepła to efekt głównie nowych przyłączeń związanych z budową nowych budynków oraz likwidacji kotłowni lokalnych lub indywidualnych pieców w ramach programów ograniczania „niskiej emisji” prowadzonych we współpracy z władzami lokalnymi.

Wykres. Odbiorcy podłączeni do systemu ciepłowniczego

ODBIORCY PODŁĄCZENI DO SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO
 • Fortum Power and Heat Polska Sp. o. o. O/Wrocław
 • Sieć ciepłownicza w Siechnicach
 • Sieć ciepłownicza EC Zawidawie

Rynek energii elektrycznej

Roczne zużycie energii elektrycznej w Polsce w 2018 roku wyniosło 170,9 TWh (w 2017 roku: 168,1 TWh). Według Polityki Energetycznej do 2040 roku (PEP2040) zużycie energii elektrycznej na mieszkańca w Polsce ma wzrosnąć o ok. 46% w tym okresie a zakładany średnioroczny wzrost to 1,7%.

Produkcja energii elektrycznej w Polsce jest głównie oparta na węglu kamiennym i brunatnym, co czyni krajową elektroenergetykę podatną na zmiany cen uprawnień do emisji CO2 i cen węgla. Rok 2018 charakteryzował się dużą dynamiką wzrostu cen hurtowych przede wszystkim ze względu na wzrost kosztów uprawnień do emisji CO2, których cena wzrosła w trakcie roku od 5-6 euro za tonę CO2 do 20 – 22 euro za tonę CO2. Wzrost cen energii elektrycznej miał wpływ na kontrakty na rok 2019.

Powyższy wzrost został zahamowany Ustawą w sprawie cen energii elektrycznej przyjętą 29 grudnia 2018 r. Ustawa dotyczy wszystkich odbiorców w kraju, a więc ponad 17,5 mln odbiorców energii elektrycznej. Przewiduje program składający się z czterech działań, które pozwolą ustabilizować ceny energii elektrycznej w 2019 r.:

 • obniżenie podatku akcyzowego na energię z 20 zł/MWh do 5 zł/MWh,
 • obniżenie opłaty przejściowej dla wszystkich odbiorców energii elektrycznej o 95%,
 • bezpośredni zwrot utraconego przychodu spółek obrotu,
 • przeznaczenie ok. 1 mld zł na inwestycje prośrodowiskowe.

Przyjęte w ustawie regulacje będą miały znaczący wpływ na rynek energii w 2019 r.

Kolejne uwarunkowania i czynniki mające wpływ na działalność branży energetycznej w 2018 r. i kolejnych latach to m.in.:

 • „Czysta planeta dla wszystkich” dokument Komisji Europejskiej przedstawiony w listopadzie 2018 roku. Jest to długoterminowa wizja dojścia do zerowej emisji netto w 2050 r., tak aby Unia Europejska była „neutralna klimatycznie”, tj. z minimalnym poziomem emisji oraz przy zastosowaniu technologii wychwytujących dwutlenek węgla. Strategia zakłada rezygnację z węgla oraz odejście od wykorzystania ropy naftowej i gazu,
 • regulacje pakietu klimatyczno-energetycznego wyznaczającego cel redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 r.,
 • prace nad projektem Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku,
 • prace nad nowym mechanizmem wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji (opisane w pkt. Rynek Ciepła),
 • wdrożenie rynku mocy.

Rynek mocy

Rynek mocy został wprowadzony w Polsce ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. Według założeń ustawy moc jest towarem, który można kupować i sprzedawać. Jednostki wytwórcze będą otrzymywać pieniądze za gotowość do dostarczania mocy elektrycznej do systemu według stawek ustalanych w trakcie aukcji. W dniu 27 lipca 2018 roku została zawarta wewnątrzgrupowa Umowa o Zarządzanie Rynkiem Mocy przez Spółki Grupy Kapitałowej PGE, w tym KOGENERACJA S.A. i EC Zielona Góra S.A. Na jej podstawie wszystkie działania związane z rynkiem mocy są zintegrowane i zarządzane centralnie przez PGE S.A. Spółki będą osiągały dodatkowe przychody w zamian za zobowiązanie do dostarczenia mocy do systemu, które pomogą wesprzeć realizację strategii biznesowej Grupy i przeprowadzić programy inwestycyjne.

W listopadzie i grudniu 2018 r. odbyły się trzy aukcje rynku mocy na lata dostaw 2021, 2022, 2023.

Wyniki wstępnych aukcji głównych rynku mocy został opublikowany w Raportach bieżących PGE S.A.: 35/2018, 39/2018, 41/2018 na stronie https://www.gkpge.pl/Relacje-Inwestorskie/Raporty-biezace.

Tabela. Urządzenia zgłoszone do aukcji rynku mocy w KOGENERACJI S.A.

2021 moc oferowana
[MW]
wygrana aukcja długość kontraktu
[lat]
Wrocław B3 66 TAK* 7
Czechnica 25,5 TAK 1

* blok B3 w 2021 roku wygrał kontrakt 7-letni, w związku z czym nie będzie brał udziału w aukcjach na kolejne 7 lat dostaw; w rozliczeniach na lata 2022-2023 wpisany jest kontrakt z pierwszej aukcji.

2022 moc oferowana
[MW]
wygrana aukcja długość kontraktu
[lat]
Wrocław B1 21,878 TAK 1
Wrocław B2 66 TAK 1
Wrocław B3 66 KONTRAKT Z 2021 7
Czechnica 25,5 TAK 1
2023 moc oferowana
[MW]
wygrana aukcja długość kontraktu
[lat]
Wrocław B1 21,878 TAK 1
Wrocław B2 66 TAK 1
Wrocław B3 66 KONTRAKT Z 2021 7

W aukcji na rok 2023 nie brała udziału Elektrociepłownia Czechnica ze względu na jej zastąpienie nową jednostką produkcyjną. Urządzenie z EC Zawidawie nie brało udziału w żadnej z aukcji, gdyż ta jednostka przeznaczona jest do systemu wsparcia wysokosprawnej kogeneracji.

Jednostki wytwórcze KOGENERACJI S.A., które nie zakwalifikowały się do rynku mocy w kolejnych latach będą bezpośrednio rozliczane w ramach Grupy PGE za świadczenie usług rezerwowania.

Odbiorcy energii elektrycznej

Cztery polskie firmy energetyczne (PGE, Enea, Energa, Tauron) posiadają łączny udział w rynku wytwarzania energii elektrycznej na poziomie 60%. Grupa PGE S.A., której częścią jest KOGENERACJA S.A. jest niekwestionowanym liderem rynkowym w produkcji energii elektrycznej i ma ok.45% udziału w rynku.

KOGENERACJA S.A. jest największym producentem ciepła i energii elektrycznej dla Wrocławia. Elektrociepłownia Wrocław posiada koncesje na wytwarzanie energii elektrycznej o mocy 263 MWe. Elektrociepłownia Czechnica posiada koncesje na wytwarzanie energii elektrycznej o mocy 100 MWe.

Energia elektryczna powstająca w KOGENERACJI S.A. wytwarzana jest jednocześnie z ciepłem sieciowym w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Jej część produkowana jest z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (OZE). Biomasa spalana jest w dedykowanych instalacjach zastępując węgiel i obniżając w ten sposób emisję CO2.

Wykres. Odbiorcy energii elektrycznej

ODBIORCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ
 • PGE Energia Ciepła S.A.
 • Klient „końcowy”

KOGENERACJA S.A. świadczy także usługę dyspozycyjności jednostek wytwórczych (usługi systemowe) na rzecz PSE-Operator S.A.