Scroll To Down

Perspektywy rozwoju Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. i jej spółki zależnej - Elektrociepłowni Zielona Góra S.A. są ściśle powiązane z realizacją Strategii Ciepłownictwa nowej linii biznesowej PGE Energia Ciepła w ramach Grupy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Niezmiennym celem dla KOGENERACJI S.A. i EC „Zielona Góra” S.A. pozostanie utrzymanie wysokiej rentowności i stabilnych wyników operacyjnych (EBITDA), co skutkować będzie wzrostem wartości obydwu firm. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez dalszą optymalizację przychodów obu spółek, minimalizację kosztów zmiennych, kontrolowanie kosztów stałych oraz optymalizację majątku.

Ważnym celem spółek Grupy Kapitałowej pozostaje wzrost efektywności. Konsekwentnie prowadzone działania modernizacyjne pozytywnie wpływają na sprawność wytwarzania, dzięki czemu w latach kolejnych utrzymana zostanie zarówno wysoka niezawodność posiadanych aktywów produkcyjnych, gwarantująca bezpieczeństwo energetyczne odbiorcom, jak i konkurencyjność wytwarzanych produktów, tj. ciepła i energii elektrycznej.

Kluczową sprawą dla przyszłości KOGENERACJI S.A. jest podjęcie decyzji o budowie Nowej Elektrociepłowni EC Czechnica, która zastąpi istniejący zakład. Nowa jednostka powinna zostać uruchomiona w 2023roku. Decyzja Komitetu Inwestycyjnego Grupy Kapitałowej PGE o uruchomieniu fazy przygotowania projektu do realizacji zapadła 12 grudnia 2018 r. Rozpoczął się etap prac związanych z wyborem realizatora inwestycji. Decyzja inwestycyjna oczekiwana jest na początku 2021 r.

W innej sytuacji jest EC Zielona Góra S.A., która posiada już nowoczesne urządzenia produkcyjne (blok gazowo-parowy i kotły gazowo-olejowe), skutkiem czego jest ekologicznym i niezawodnym wytwórcą ciepła i energii elektrycznej. Przeprowadzone analizy rynku energii elektrycznej w województwie lubuskim oraz dostępności gazu, jak również możliwości wynikające z wprowadzonego w Polsce Rynku mocy, potwierdziły celowość budowy dodatkowego źródła kogeneracyjnego gazowego w EC Zielona Góra S.A. Uruchomiony został proces wykonania studium wykonalności dla rozważanych scenariuszy technicznych.

Aktualnie Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. rozpoczęła etap modernizacji posiadanych urządzeń wytwórczych i urządzeń ochrony środowiska poprzez wdrażanie najlepszych dostępnych technik celem dostosowania ich do granicznych wielkości emisyjnych BAT/BREF – zaostrzonych standardów środowiskowych, które zaczną obowiązywać od sierpnia 2021 roku. Po wykonaniu planowanych modernizacji spółki spełnią wszystkie restrykcyjne normy w tym zakresie.

Zarówno KOGENERACJA S.A. jak i EC Zielona Góra S.A. są liderami na lokalnych rynkach ciepła i zamierzają pozostać firmami ciepłowniczymi pierwszego wyboru dla odbiorców ciepła także w przyszłości. Dzięki sprawnie funkcjonującym instalacjom odsiarczania i odazotowania spalin we Wrocławiu, KOGENERACJA S.A. pozostanie ekologicznym wytwórcą ciepła dla mieszkańców miasta. Promowanie ciepła sieciowego i rozbudowa zasięgu sieci dzięki finansowaniu w ramach programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) jest ważnym elementem w ograniczaniu tzw. „niskiej emisji” i smogu, przyczyniając się tym samym do poprawy jakości powietrza w regionie. W tym zakresie KOGENERACJA będzie nadal utrzymywać partnerskie relacje i ściśle współpracować z lokalnymi władzami oraz z dystrybutorem ciepła. Efektem wspólnych działań będzie coroczne przyłączanie do sieci ciepłowniczej 40-50 MW nowych klientów. Podobnie EC Zielona Góra S.A., jako właściciel miejskiej sieci ciepłowniczej w Zielonej Górze, zamierza modernizować i rozbudowywać swą sieć w kolejnych latach. Generalną zasadą w obu spółkach pozostanie pozytywne odpowiadanie na pojawiające się wyzwania i wykorzystywanie szans rozwoju.

Priorytetem pozostanie dla Grupy Kapitałowej bezpieczeństwo pracowników i wykonawców – cel jest niezmienny: „0 wypadków”. W obszarze tym kontynuowane będą działania poprawiające bezpieczeństwo i zwiększające zaangażowanie pracowników w budowanie kultury bezpiecznej pracy.

Spółki Grupy Kapitałowej dalej prowadzić będą partnerski dialog z lokalnymi społecznościami oraz wspierać zrównoważony rozwój w oparciu o społeczną odpowiedzialność biznesu i wartości obowiązujące w całej Grupie Kapitałowej PGE S.A.

Zarząd Spółki Dominującej jest przekonany, że realizacja wszystkich opisanych wyżej działań stanowi solidną gwarancję uzyskiwania dobrych wyników przez spółki Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. również w przyszłości.