Scroll To Down

KOGENERACJA S.A. spełnia wymogi prawa określone w art. 32 i art. 47 Prawa Energetycznego.

KOGENERACJA S.A. posiada stosowne koncesje Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) na prowadzoną działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz przesyłu i dystrybucji ciepła, a także na obrót i dystrybucję energii elektrycznej.

W rozliczeniach z odbiorcami energii Spółka stosuje ceny, których wysokość ustalona została w taryfach.

Taryfa dla ciepła Taryfa na energię elektryczną

Nowa Taryfa dla ciepła została zatwierdzona przez Prezesa URE decyzją Nr OWR.4210.41.2018.1276.XIX.GM w dniu 13 grudnia 2018 r.

Nowe ceny i stawki opłat za ciepło zaczną obowiązywać od dnia 1 stycznia 2019 r. W 2018 roku obowiązywała Taryfa dla ciepła zatwierdzona przez Prezesa URE decyzją nr OWR.4210.35.2017.1276.XVIII.A.GM. w dniu 12 grudnia 2017 r.

Dla taryfy na energię elektryczną Spółka uzyskała zwolnienie z obowiązku jej przedkładania do zatwierdzenia decyzją nr OWR-4211-5(4)/2005/1276/SS Prezesa URE z dnia 23 czerwca 2005 r.