Scroll To Down

Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej

w tysiącach złotych Nota Na dzień
31 grudnia 2018 r.
Na dzień
31 grudnia 2017 r.
    okres bieżący okres porównawczy
(dane przekształcone)
AKTYWA      
I.Aktywa trwałe      
1. Rzeczowe aktywa trwałe 11 1 196 587 1 199 564
2. Wartości niematerialne 12 2 419 2 528
3. Grunty w użytkowaniu wieczystym 13 12 714 12 901
4. Nieruchomości inwestycyjne 14 15 666 16 046
5. Należności długoterminowe 20 9 725 8 729
6. Inwestycje w jednostkach zależnych i pozostałych jednostkach powiązanych 15, 16 169 112 169 112
Aktywa trwałe razem   1 406 223 1 408 880
II.Aktywa obrotowe      
1. Zapasy 19 91 096 79 348
2. Uprawnienia do emisji CO2 nabyte w celu umorzenia 1 815 -
3. Inwestycje krótkoterminowe 17 939 12
4. Należności z tytułu podatku dochodowego 10 1 474 -
5. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 20 101 408 104 066
6. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz cash-pool 21 135 128 130 059
7. Aktywa przeznaczone do sprzedaży 1 - 1 810
Aktywa obrotowe razem   331 860 315 295
Aktywa razem   1 738 083 1 724 175
PASYWA      
I. Kapitał własny 23    
1. Kapitał zakładowy   252 503 252 503
2. Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej   251 258 251 258
3. Pozostałe kapitały rezerwowe   660 923 599 814
4. Zyski zatrzymane   245 126 270 100
Kapitał własny razem   1 409 810 1 373 675
II. Zobowiązania      
Zobowiązania długoterminowe      
1. Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych 25 88 24 817
2. Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 26 7 730 8 118
3. Przychody przyszłych okresów 27 33 011 36 235
4. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 18 93 805 81 024
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe 28 - 661
6. Rezerwy długoterminowe 28 18 557 14 884
Zobowiązania długoterminowe razem   153 191 165 739
Zobowiązania krótkoterminowe      
1. Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych 25 24 781 24 811
2. Inne krótkoterminowe zobowiązania finansowe 25 70 148
3. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 10 - 9 675
4. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 29 108 452 102 923
5. Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 26 12 580 11 621
6. Rezerwy krótkoterminowe 28 29 199 35 583
Zobowiązania krótkoterminowe razem   175 082 184 761
Zobowiązania razem   328 273 350 500
Pasywa razem   1 738 083 1 724 175