Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Scroll To Down

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

w tysiącach złotych Kapitał zakładowy Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Pozostałe kapitały rezerwowe Zyski zatrzymane Kapitał własny akcjonariuszy Jednostki Dominującej Udziały niekontrolujące Kapitał własny RAZEM
Kapitał własny na dzień
1 stycznia 2018 r.

(sprawozdanie po przekształceniach)
252 503 251 258 599 814 388 850 1 492 425 4 162 1 496 587
Zysk netto - - - 11 929 11 929 (659) 11 270
Inne całkowite dochody - - - (671) (671) - (671)
Całkowite dochody - - - 11 258 11 258 (659) 10 599
transakcje z właścicielami:              
Dywidenda wypłacona lub należna akcjonariuszom - - - (40 230) (40 230) (407) (40 637)
Przeznaczenie zysków na zasilenie kapitałów własnych - - 61 109 (61 109) - - -
Kapitał własny na dzień
31 grudnia 2018 r.

(sprawozdanie po przekształceniach)
252 503 251 258 660 923 298 769 1 463 453 3 096 1 466 549
w tysiącach złotych Kapitał zakładowy Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Pozostałe kapitały rezerwowe Zyski zatrzymane Kapitał własny akcjonariuszy Jednostki Dominującej Udziały niekontrolujące Kapitał własny RAZEM
Kapitał własny na dzień
1 stycznia 2017 r.

(sprawozdanie po przekształceniach)
252 503 251 258 548 700 406 905 1 459 366 3 683 1 463 049
Zysk netto - - - 131 225 131 225 1 050 132 275
Inne całkowite dochody - - - (124) (124) - (124)
Całkowite dochody - - - 131 101 131 101 1 050 132 151
transakcje z właścicielami:              
Dywidenda wypłacona lub należna akcjonariuszom - - - (98 042) (98 042) (571) (98 613)
Przeznaczenie zysków na zasilenie kapitałów własnych - - 51 114 (51 114) - - -
Kapitał własny na dzień
31 grudnia 2017 r.

(sprawozdanie po przekształceniach)
252 503 251 258 599 814 388 850 1 492 425 4 162 1 496 587