Scroll To Down

Polityki i zarządzanie obszarem: Środowisko

Zwiększenie konkurencyjności aktywów i ograniczanie wpływu procesu wytwarzania na środowisko jest jednym z celów Strategii Spółki. Grupa zidentyfikowała i udokumentowała istotne obszary wpływu działalności na środowisko naturalne. Wdrożono certyfikowane systemy zarządzania środowiskowego PN-EN ISO 14001: 2015. Systemy są monitorowane i audytowane przez niezależne jednostki certyfikujące. W Jednostce Dominującej certyfikat jest ważny do 5 maja 2019 roku oraz w spółce zależnej certyfikat jest ważny do 6 lipca 2021 roku.

Niezależne Zintegrowane System Zarządzania (ZSZ) w KOGENERACJI S.A. i EC Zielona Góra S.A. funkcjonują w oparciu o Polityki Jakości, Środowiska i BHP.

Mając pełne rozeznanie rodzajów i świadomość skali zagrożeń dla środowiska naturalnego i środowiska pracy Spółka zobowiązuje się do:

 • zapewnienia klientom dostaw ciepła i energii elektrycznej oraz usług o wymaganej jakości w sposób bezpieczny i efektywny ekonomicznie
 • przestrzegania wymagań i przepisów prawnych, wymagań GK PGE oraz innych wymagań, mających zastosowanie do prowadzonej działalności
 • podnoszenia kwalifikacji, umiejętności zawodowych i świadomości pracowników oraz aktywnego wspierania wszelkich inicjatyw w zakresie poprawy jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska oraz motywowanie pracowników do realizacji zaplanowanych celów,
 • systematycznego identyfikowania i analizowania ryzyk i szans związanych z procesem produkcji i sprzedaży energii elektrycznej i ciepła oraz realizacji usług, jak również podejmowania niezbędnych działań w tym obszarze,
 • współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, w szczególności z lokalnymi władzami i społecznościami,
 • zaangażowania najwyższego kierownictwa w kreowaniu kultury zarządzania jakością,
 • podejmowania działań zmierzających do ograniczania niekorzystnego oddziaływania Spółki na środowisko naturalne oraz do zachowania jego bioróżnorodności,
 • spełniania wymagań i ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z normami: PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-N-18001 oraz OHSAS 18001.

Grupa wytwarza energię w sposób przyjazny środowisku dzięki wykorzystaniu efektywnych technologii, do których należy wysokosprawna kogeneracja, czyli produkcja energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu. Ciepło w postaci gorącej wody jest dostarczane do odbiorców za pośrednictwem miejskich sieci ciepłowniczych.

Proces kogeneracji (produkcji ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu) charakteryzuje się dużo wyższą efektywnością niż oddzielne wytwarzanie energii elektrycznej w elektrowni i ciepła w ciepłowni. Zawarta w paliwie energia pierwotna w elektrociepłowniach jest przetwarzana na ciepło i elektryczność ze sprawnością ok. 80%, gdy dla porównania średnia sprawność polskich elektrowni wynosi 36%. Dzięki mniejszemu zużyciu paliwa i wody oraz niższej emisji kogeneracja jest dużo bardziej przyjazna dla środowiska.

w trakcie audytów wewnętrznych jak i przez zewnętrzne niezależne instytucje (np. audyt ZSZ, audyt emisji CO2).

Tabela. Kary pieniężne za nieprzestrzegania prawa i regulacji dot. ochrony środowiska

w tysiącach złotych KOGENERACJA S.A. EC ZIELONA GÓRA S.A.
Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku
Wartość kar pieniężnych nałożonych w danym roku za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska 0 0 0 0

Paliwa, energia i inne surowce

Naszym nadrzędnym celem jest wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej zgodnie z oczekiwaniami i z poszanowaniem środowiska naturalnego. Grupa dokłada starań, aby zapewnić rosnące potrzeby energetyczne z jednoczesną dbałością o jakość powietrza w obliczu zmian klimatycznych i wyczerpywania się surowców. Grupa regularnie monitoruje zużycie surowców i dąży do ich optymalnego wykorzystania.

Tabela. Zużycie surowców

KOGENERACJA S.A. EC ZIELONA GÓRA S.A.
Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku
węgiel (TJ) 17 053 16 334 - -
biomasa (TJ) 349 696 - -
gaz ziemny (TJ) 222 223 10 235 10 364
woda (tys. m3) 1 918 1 877 1 050 1 012

Energia elektryczna

W celu zapewnienie efektywnego wykorzystania energii:

 • prowadzone są analizy procesów wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w celu określenia miejsc i wielkości strat energetycznych a następnie ich eliminowanie lub minimalizacja,
 • prowadzona jest stała kontrola parametrów i wskaźników decydujących o ekonomice pracy elektrociepłowni wraz z oceną dotrzymywania optymalnych parametrów pracy urządzeń energetycznych.

Woda

Spółka korzysta z ujęcia wody dla obiegu głównego zlokalizowanego na prawym brzegu Odry w EC Wrocław oraz na lewym brzegu rzeki Oławy w EC Czechnica z przeznaczeniem wody na cele technologiczne i chłodnicze (dla głównego i pomocniczego obiegu chłodzenia). Spółka w racjonalny sposób gospodaruje zasobami wodnymi i dba o ich jakość.

Prowadzone są działania mające na celu ograniczenie zużycia wody w produkcji poprzez podniesienie dyscypliny pracy urządzeń produkcyjnych, optymalizację odzysku ciepła, likwidację przecieków w instalacjach technologicznych, optymalizację sprzętu do technologii próbkowania wody.

Emisje do atmosfery

Aktualnym problemem dużych miast jest szkodliwa dla zdrowia tzw. niska emisja generowana podczas spalania paliw kopalnych i odpadów w niskosprawnych przydomowych piecach. KOGENERACJA S.A. w ramach ograniczania niskiej emisji zawarła z miastem Wrocław i dystrybutorem Fortum trójstronne Porozumienie w sprawie Partnerstwa na rzecz Zrównoważonego Rozwoju.

KOGENERACJA S.A. włącza się w realizowany przez miasto Wrocław program KAWKA+, w ramach którego wspólnie z dystrybutorem ciepła ułatwia spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym proces przyłączania kamienic do miejskiej sieci ciepłowniczej. W programie przewidziano również edukację mieszkańców nt. możliwości korzystania z ciepła sieciowego.

W styczniu 2016 r. w EC Wrocław uruchomiono instalacje: odsiarczania i odazotowania spalin. Przedsięwzięcie to w sposób znaczący wpłynęło na poprawę jakości powietrza – emisja tlenków siarki zmniejszyła się pięciokrotnie, a tlenków azotu trzykrotnie. Spółka EC Zielona Góra S.A. produkuje ciepło i energię elektryczną z paliwa gazowego, co ogranicza emisje do atmosfery.

Tabela. Emisje do atmosfery

(Mg) KOGENERACJA S.A. EC ZIELONA GÓRA S.A.
Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku
SO2 2 092 1 937 7,6 7,6
NOx 1 795 1 724 394 405
Pyły 117 95 6,1 4,6
CO2 1 591 231 1 535 622 563 290 566 719

Uboczne produkty spalania i odpady

Uboczne produkty spalania powstającym w procesie technologicznym Jednostki Dominującej to głównie mieszanki żużlowe, popiół lotny, gips. Przekazywane są one w 100% do spółki PGE Ekoserwis Sp. z o.o. zajmującej się zagospodarowaniem a następnie lokowaniem popiołów i żużlu w inwestycjach drogowych, hydrotechnicznych czy przemyśle budowlanym.

Jednostka Dominująca prowadzeni zintegrowany system gospodarowania odpadami poprzez:

 • racjonalne gospodarowanie materiałami i surowcami,
 • gospodarcze wykorzystanie odpadów paleniskowych (żużli i popiołów lotnych jako surowca dla drogownictwa, przemysłu cementowego, budownictwa, etc.),
 • selektywne zbieranie odpadów,
 • poddawanie wytworzonych odpadów w pierwszej kolejności procesom odzysku, a w dalszej kolejności procesom unieszkodliwiania,
 • magazynowanie odpadów do czasu odbioru, w sposób ograniczający ich negatywny wpływ na środowisko oraz specjalnie w tym celu przygotowanych i wyznaczonych miejscach,
 • magazynowanie odpadów niebezpiecznych w specjalnych, przystosowanych do tego celu pojemnikach umieszczonych w wannach lub w specjalnie przygotowanych do tego celu miejscach z utwardzonym lub uszczelnionym podłożem w celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem,
 • przekazywanie odpadów wyłącznie odbiorcom posiadającym odpowiednie zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami,
 • utrzymywanie poszczególnych instalacji w dobrym stanie technicznym.

Decyzja na wytwarzanie odpadów dla EC Zielona Góra S.A. wydana 31 maja 2012 r. przez Marszałka Województwa Lubuskiego reguluje zasady gospodarki odpadami, z uwzględnieniem zezwolenia na transport odpadów, w związku z eksploatacją instalacji do przesyłu, dystrybucji oraz produkcji ciepła w lokalnych kotłowniach (gazowych) na terenie miasta i gminy Zielona Góra.