Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Scroll To Down

Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

w tysiącach złotych Kapitał zakładowy Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Pozostałe kapitały rezerwowe Zyski zatrzymane Kapitał własny RAZEM
Kapitał własny na dzień
1 stycznia 2018 r.

(sprawozdanie po przekształceniach)
252 503 251 258 599 814 270 100 1 373 675
Zysk netto - - - 77 036 77 036
Inne całkowite dochody - - - (671) (671)
Całkowite dochody - - - 76 365 76 365
Transakcje z właścicielami:          
Dywidenda należna lub wypłacona akcjonariuszom - - - (40 230) (40 230)
Przeznaczenie zysków na zasilenie pozostałych kapitałów rezerwowych - - 61 109 (61 109) -
Kapitał własny na dzień
31 grudnia 2018 r.

(sprawozdanie po przekształceniach)
252 503 251 258 660 923 245 126 1 409 810
w tysiącach złotych Kapitał zakładowy Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Pozostałe kapitały rezerwowe Zyski zatrzymane Kapitał własny RAZEM
Kapitał własny na dzień
1 stycznia 2017 r.

(sprawozdanie po przekształceniach)
252 503 251 258 548 700 318 041 1 370 502
Zysk netto - - - 101 339 101 339
Inne całkowite dochody - - - (124) (124)
Całkowite dochody - - - 101 215 101 215
Transakcje z właścicielami:          
Dywidenda należna lub wypłacona akcjonariuszom - - - (98 042) (98 042)
Przeznaczenie zysków na zasilenie pozostałych kapitałów rezerwowych - - 51 114 (51 114) -
Kapitał własny na dzień
31 grudnia 2017 r.

(sprawozdanie po przekształceniach)
252 503 251 258 599 814 270 100 1 373 675