Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Scroll To Down

Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych

w tysiącach złotych Nota Za rok zakończony
31 grudnia 2018 r.
Za rok zakończony
31 grudnia 2017 r.
    okres bieżący okres porównawczy
(dane przekształcone)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej      
I. Zysk przed opodatkowaniem   90 372 117 908
II. Korekty      
1. Amortyzacja i odpisy aktualizujące 4 103 820 102 835
2. (Zysk)/strata ze sprzedaży środków trwałych   (55) (2 377)
3. Odsetki i dywidendy   (23 755) (33 143)
4. Inne korekty 30d (3 443) (228)
5. Zmiana stanu należności 30a 3 102 1 909
6. Zmiana stanu zapasów   (11 748) (4 140)
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych oraz pozostałych, z wyłączeniem kredytów i pożyczek 30b (12 965) 10 442
8. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych   571 96
9. Podatek dochodowy otrzymany/(zapłacony)   (11 705) 966
III. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej   134 194 194 268
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej      
I. Wpływy inwestycyjne   26 963 44 387
1. Sprzedaż wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych   1 880 9 173
2. Dywidendy otrzymane   25 083 35 214
II. Wydatki inwestycyjne   (89 722) (65 701)
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 30c (89 722) (65 701)
III. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej   (62 759) (21 314)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej      
I. Wpływy finansowe   - 1 941
1. Otrzymane dotacje   - 1 941
II. Wydatki finansowe   (66 366) (124 928)
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 23 (40 230) (98 042)
2. Wydatki na spłatę kredytów i pożyczek   (24 750) (24 750)
3. Odsetki zapłacone   (1 319) (2 058)
4. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   (67) (78)
III. Środki pieniężne netto z działalności finansowej   (66 366) (122 987)
D. Przepływy pieniężne netto, razem   5 069 49 967
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych   5 069 49 967
F. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz cash-pool na początek okresu 21 130 059 80 092
G. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz cash-pool na koniec okresu 21 135 128 130 059