Scroll To Down

Nadrzędnym celem inwestowania w Spółce jest wzrost jej wartości rynkowej.

Program inwestycyjny KOGENERACJI S.A. koncentruje się głównie na inwestycjach rzeczowych - wewnętrznych i zewnętrznych.

Inwestycje rzeczowe ukierunkowane są na rozwój, z uwzględnieniem działań proekologicznych oraz na modernizację i odtworzenie środków trwałych. Celem inwestycji modernizacyjnych i odtworzeniowych, a więc inwestycji w majątek produkcyjny Spółki, jest wzrost sprawności, dyspozycyjności i obniżenie awaryjności układów produkcyjnych oraz poprawa bezpieczeństwa pracy.

Tabela. Nakłady inwestycyjne

w tysiącach złotych Za okres
od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
Za okres
od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
(dane przekształcone)
KOGENERACJA S.A. 99 529 54 390
Inwestycje wewnętrzne 93 222 48 119
Inwestycje zewnętrzne 6 307 6 271
EC Zielona Góra S.A. 32 614 26 990
Nakłady inwestycyjne razem 132 143 81 380

Inwestycje wewnętrzne

Przedsięwzięcia z tego obszaru mają na celu sukcesywne odtwarzanie zdekapitalizowanych składników majątku produkcyjnego, połączone z ich modernizacją.

Do najważniejszych zadań zrealizowanych w 2018 roku należy zaliczyć:

 • remont kapitalizowany turbiny TG1 w EC Wrocław,
 • remont kapitalizowany turbiny TG1 w EC Czechnica,
 • modernizację wybranych układów oczyszczania spalin w EC Wrocław,
 • modernizację wybranych obiektów pozablokowych w EC Wrocław,
 • modernizacja generatora G1 w EC Czechnica,
 • remont kapitalizowany instalacji młynowych w EC Wrocław,
 • remont kapitalizowany kotła K-1 w EC Czechnica,
 • remont kapitalizowany kotła K-3 w EC Czechnica.

Zadania inwestycyjne przeprowadzane w 2018 roku były finansowane głównie ze środków własnych Spółki.


Do najważniejszych zadań zaplanowanych na 2019 rok należy zaliczyć:

 • remont kapitalizowany turbiny TG3 w EC Wrocław,
 • remont kapitalizowany kotła K-3 w EC Czechnica,
 • modernizacja wybranych obiektów pozablokowych w EC Wrocław,
 • dostosowanie kotłów wodnych w EC Wrocław do wymagań konkluzji BAT dla NOx metodami pierwotnymi,
 • modernizacja pomp wody sieciowej w EC Wrocław,
 • remont kapitalizowany turbiny TG2 w EC Czechnica,
 • budowa elektrociepłowni Nowa Czechnica.

Zadania inwestycyjne przeprowadzane w 2019 roku będą finansowane ze środków własnych Spółki.


Inwestycje zewnętrzne


Nowe przyłączenia

Zarówno KOGENERACJA S.A. jak i EC Zielona Góra S.A. realizują inwestycje zewnętrzne w zakresie nowych przyłączeń do miejskiej sieci ciepłowniczej odpowiednio we Wrocławiu i w Zielonej Górze, które mają na celu powiększenie rynku ciepła i wynikają z celów strategicznych Spółek.

W roku 2018 przyłączono do sieci ciepłowniczej odbiorców o łącznej mocy 24,6 MWt (w 2017 r. 15,7 MWt):

 • 17,8 MWt - na terenie Wrocławia 24 węzły o mocy 10,5 MWt, poprzez budowę własnych węzłów u odbiorców ze środków własnych Spółki i węzłów sfinansowanych przez odbiorców; w tym na rynku pierwotnym 8 MWt i na rynku wtórnym 2,5 MWt. Jednocześnie w Siechnicach i Świętej Katarzynie wybudowano i przyłączono do własnej sieci ciepłowniczej 8 węzłów o łącznej mocy 7,3 MWt.
 • 6,8 MWt na terenie Zielonej Góry.

Zadania inwestycyjne przeprowadzane w 2019 roku będą finansowane ze środków własnych Spółki oraz ze środków zewnętrznych, tj. dotacje z NFOŚiGW.

 • W dniu 21 grudnia 2017 r. Jednostka Dominująca podpisała dwie umowy z NFOŚiGW na realizację projektów związanych z rozwojem systemu ciepłowniczego. Wartość dotacji w ramach umów wynosi 4 634 tys. zł przy nakładach 13 476 tys. zł z czasem realizacji w latach 2017 – 2020.
 • W dniu 16 października 2017 r. zostały zawarte przez EC Zielona Góra umowy z NFOŚiGW na dofinansowanie, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, dotyczące czterech projektów związanych z rozwojem systemu ciepłowniczego.
 • W dniu 19 grudnia 2017 r. zostały zawarte przez EC Zielona Góra trzy umowy z NFOŚiGW na realizację projektów związanych z rozwojem systemu ciepłowniczego. Wartość dotacji dla 7 projektów w ramach powyższych umów podpisanych wynosi 29 158 tys. zł przy nakładach 63 538 tys. zł (średnie dofinansowania inwestycji na poziomie 46%), z czasem realizacji w latach 2017 – 2021. Powyższe umowy dotacji zabezpieczone zostały wekslami in-blanco.

Elektromobilność

EC Zielona Góra S.A. uczestniczy w projekcie Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze w ramach współpracy z Urzędem Miasta Zielona Góra i Miejskim Zakładem Komunikacji. Rozwój elektromobilności na terenie miasta Zielona Góra stwarza możliwość uruchomienia nowej linii biznesowej dla spółki jaką jest sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej do zasilania bazy ładowania autobusów elektrycznych, a w przyszłości również punktów ładowania rozmieszczonych na terenie miasta.

Nowy obszar działań ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa zaopatrzenia w energię elektryczną transportu użyteczności publicznej i w przyszłości poszerzenie działań o kolejnych odbiorców. W dniu 9 listopada 2018 r. Prezes Urzędu Regulacji i Energetyki udzielił koncesji na dystrybucję energii elektrycznej na potrzeby odbiorców zlokalizowanych na terenie przylegającym do Spółki siecią o napięciu 6kV oraz na terenie spółki siecią niskich napięć. Kolejny etap to wyznaczenie EC Zielona Góra operatorem własnej sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej (OSD) oraz zatwierdzenie pierwszej Taryfy dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji.


Jakość i ekologia


Zintegrowany System Zarządzania


KOGENERACJA S.A. oraz EC Zielona Góra S.A. posiadają niezależne certyfikaty Zintegrowanego Sytemu Zarządzania, które swoim zakresem obejmuje trzy systemy:

 • System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2010,
 • System Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 14001:2005,
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodny z wymaganiami normy PN-N 18001:2004 oraz OHSAS 18001:2007

Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania wydany przez PCBC w Warszawie ważny jest do 15 września 2018 r. dla Systemu Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego oraz do 5 maja 2019 r. dla Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

EC Zielona Góra S.A. posiada certyfikat Zintegrowanego Sytemu Zarządzania, który swoim zakresem obejmuje trzy systemy:

 • System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015,
 • System Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 14001:2015,
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodny z wymaganiami normy PN-N 18001:2004 oraz OHSAS 18001:2007.

W dniach 23-24 maja 2018 roku audytorzy z Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC) przeprowadzili drugi audyt nadzoru certyfikatu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego i BHP w KOGENERACJI S.A. Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania wydany przez PCBC w Warszawie ważny jest do 5 maja 2019 r. dla Systemu Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego oraz dla Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

W czerwcu 2018 roku audytorzy z Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC) przeprowadzili audyt odnowienia certyfikatu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego i BHP w EC Zielona Góra S.A. Powyższe certyfikaty są ważne trzy lata.

Pozwolenia Zintegrowane, decyzje środowiskowe


W 2018 roku Jednostka Dominująca złożyła wnioski o zmianę pozwoleń zintegrowanych dla EC Czechnica i EC Wrocław. Zmiany w decyzjach administracyjnych mają na celu dostosowanie ich zapisów do wejścia w życie tzw. konkluzji BAT, które będą obowiązywać od dnia 17 sierpnia 2021 r.

Z uwagi na wejście w życie z dniem 5 września 2018 r. nowelizacji ustawy o odpadach na gospodarujących odpadami nałożone zostały nowe obowiązki, m.in. monitoring miejsc magazynowania i składowania odpadów oraz konieczność sporządzenia operatu przeciwpożarowego, stanowiącego załącznik do wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego.

W szczególności istotnym zmianom (zaostrzeniu) w zakresie emisji do powietrza ulegną regulacje dotyczące emisji SO2, NOx i pyłu. Nowością jest wprowadzenie limitów emisji w postaci stężeń dla takich zanieczyszczeń jak: chlorowodór, fluorowodór i rtęć. Ponadto wprowadzone zostaną nowe obowiązki w zakresie monitorowania i pomiarów emisji. W zakresie emisji do wód istotnemu rozszerzeniu ulegnie ilość wymaganych analiz na odprowadzeniu ścieków z instalacji oczyszczania spalin IMOS.

Równocześnie rozpoczęły się prace mające na celu dostosowanie instalacji do oczekiwanych zmian w zakresie modernizacji instalacji odsiarczania, odazotowania, oczyszczalni ścieków, zabudowy dodatkowych układów pomiarów ciągłych itp. Na chwilę obecną na ukończeniu są specyfikacje techniczne dla przewidywanych modernizacji. Ponadto rok 2018 był pierwszym rokiem obowiązywania zapisów znowelizowanej ustawy Prawo Wodne. Dokonano pierwszych uzgodnień z Wodami Polskimi w zakresie naliczania opłat stałych i zmiennych za korzystanie z wód.

W 2018 roku nie było zmian w obowiązujących pozwoleniach zintegrowanych w EC Zielona Góra S.A.


System handlu uprawnieniami do emisji CO2


Nieodpłatny przydział uprawnień do emisji dwutlenku węgla jest dokonywany w ramach Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do Emisji zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2015 roku w sprawie wykazu instalacji wytwarzających energię elektryczną oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2015 roku w sprawie wykazu instalacji innych niż wytwarzające energię elektryczną.

Podstawowym warunkiem do otrzymania bezpłatnych uprawnień jest wykonanie zadań inwestycyjnych ujętych w Krajowym Planie Inwestycyjnym oraz wykorzystanie nakładów na ich realizację do rozliczenia przyznanych uprawnień.

W oparciu o rozporządzenia obejmujące lata 2013-2020 przyznawany limit darmowych uprawnień do emisji CO2 jest coraz niższy.

Wartość nakładów inwestycyjnych będąca warunkiem do otrzymania uprawnień pozwala na oszacowanie wolumenu darmowych uprawnień do emisji CO2 w ilości 477 859 Mg:

 • na produkcję energii elektrycznej wynoszą 233 253 Mg,
 • na produkcję cieplną wynoszą 244 606 Mg

(585 956 Mg limit w 2017 roku, z czego Spółka otrzymała darmowe uprawnienia przeznaczone do wydania w ilości 304 997 Mg, 665 993 Mg limit w 2016 roku, 882 819 Mg limit w 2015 roku, 1 091 947 Mg limit w 2014 roku, 1 280 830 limit w 2013 roku, 1 626 966 Mg limit w 2012 roku wg KPRU II)


rzeczywista emisja w 2018 r. wynosiła – 1 591 231 Mg

roczny przydział uprawnień – 477 859 Mg

bilans roku 2018 po rozliczeniu całkowitym (niedobór) – 1 113 372 Mg

transakcje forward zakontraktowane na marzec 2019 r. – 1 110 213 Mg

bilans otwarcia 2018 r. (nadwyżka z 2017 r.) – 43 858 Mg


Zgodnie z obowiązującą polityką rachunkowości Spółka utworzyła rezerwę na niedobór uprawnień CO2 w wysokości 29 199 tys. zł (w 2017 r. 35 583 tys. zł).


Polityka jakości, środowiskowa i BHP KOGENERACJI S.A.


KOGENERACJA S.A. jest Spółką zależną PGE Energia Ciepła S.A., wytwarzającą w skojarzeniu energię elektryczną i ciepło, dzięki czemu przyczynia się do pełniejszego wykorzystania energii chemicznej paliwa, a tym samym ogranicza zanieczyszczenie środowiska.

Spółka realizuje swoją podstawową działalność w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju, co umożliwia osiągnięcie satysfakcjonującego wyniku ekonomicznego przy jednoczesnej dbałości o otoczenie społeczne i środowisko naturalne.

KOGENERACJA S.A. poprzez wysoki poziom bezpieczeństwa i profesjonalną postawę pracowników chce być postrzegana jako spółka wiarygodna, zasługująca na zaufanie akcjonariuszy, klientów i dostawców oraz akceptowalna przez lokalną społeczność.

Mając pełne rozeznanie rodzajów i świadomość skali zagrożeń dla środowiska naturalnego i środowiska pracy Spółka zobowiązuje się do:

 • zapewnienia klientom dostaw ciepła i energii elektrycznej oraz usług o wymaganej jakości w sposób bezpieczny i efektywny ekonomicznie,
 • przestrzegania wymagań i przepisów prawnych, wymagań GK PGE oraz innych wymagań, mających zastosowanie do prowadzonej działalności,
 • podnoszenia kwalifikacji, umiejętności zawodowych i świadomości pracowników oraz aktywnego wspierania wszelkich inicjatyw w zakresie poprawy jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska oraz motywowanie pracowników do realizacji zaplanowanych celów,
 • systematycznego identyfikowania i analizowania ryzyk i szans związanych z procesem produkcji i sprzedaży energii elektrycznej i ciepła oraz realizacji usług, jak również podejmowania niezbędnych działań w tym obszarze,
 • współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, w szczególności z lokalnymi władzami i społecznościami,
 • zaangażowania najwyższego kierownictwa w kreowaniu kultury zarządzania jakością.
 • podejmowania działań zmierzających do ograniczania niekorzystnego oddziaływania Spółki na środowisko naturalne oraz do zachowania jego bioróżnorodności,
 • spełniania wymagań i ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z normami: PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-N-18001 oraz OHSAS 18001.

Wszyscy pracownicy KOGENERACJI S.A. świadomi treści niniejszej Polityki gwarantują swoimi działaniami dbałość o wysoki poziom świadczonych usług w sposób bezpieczny dla zdrowia i środowiska, obligując również do tego gości oraz pracowników innych firm prowadzących działalność na jej terenie lub w imieniu PGE Energia Ciepła S.A.

Dążąc do pełnego osiągnięcia celów zawartych w niniejszej Polityce Spółka zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz do zapewnienia zasobów i środków niezbędnych do ich realizacji.

Rozwinięciem niniejszej Polityki w zakresie bezpieczeństwa jest Polityka BHP KOGENERACJI S.A., która jest spójna z Polityką BHP PGE Energia Ciepła S.A.