Zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczna

Scroll To Down

Zrównoważony Rozwój jest filozofią rozwoju umożliwiającą pogodzenie satysfakcjonującego wyniku ekonomicznego z głęboką troską o otoczenie społeczne i środowisko naturalne.

Dbałość o środowisko naturalne

Projekt Nowa Elektrociepłownia Czechnica


Komitet Inwestycyjny Grupy PGE, większościowego akcjonariusza KOGENERACJI S.A., wydał 17 grudnia 2018 roku pozytywną rekomendację dla kontynuacji projektu budowy Nowej Elektrociepłowni Czechnica. Budowa nowoczesnej jednostki produkcyjnej wpisuje się w Strategię Ciepłownictwa Grupy PGE, która zakłada zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz polepszenie stanu powietrza w polskich miastach.

Nowoczesna jednostka zasilana paliwem niskoemisyjnym – gazem systemowym – zastąpi funkcjonującą obecnie jednostkę węglową, która zaopatruje w ciepło południowo-wschodnią część Wrocławia, jak również, poprzez sieć lokalną, odbiorców w Siechnicach i Świętej Katarzynie. Całkowita moc nowego bloku gazowo-parowego wraz z kotłownią szczytowo-rezerwową wzrośnie z obecnych 247 do ok. 320 MWt, a moc elektryczna ze 100 do ok. 170 MWe. Wstępny harmonogram budowy nowego bloku gazowo-parowego zakłada zakończenie inwestycji w 2023 roku.

Dzięki nowej inwestycji mieszkańcy aglomeracji wrocławskiej będą mogli oddychać czystszym powietrzem.

Lasy pełne energii

21 kwietnia 2018 roku, w przeddzień światowego Dnia Ziemi, pracownicy KOGENERACJI S.A. wraz z rodzinami oraz podopiecznymi wrocławskiej SIEMACHY i Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, z którymi KOGENERACJA S.A. od lat współpracuje, wzięli udział w akcji GK PGE „Lasy pełne energii”.

W lesie na terenie Nadleśnictwa Oborniki Śląskie wspólnie posadzono 1100 młodych buków.

Dzięki akcji „Lasy pełne energii” PGE realizuje działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zrównoważonego rozwoju. Zmniejsza tym samym swój wpływ na środowisko, podnosi świadomość proekologiczną uczestników oraz wspiera postawy ekologiczne i aktywizuje otoczenie spółek Grupy PGE w obszarze troski o środowisko naturalne.

Działania na rzecz bioróżnorodnośći

Wspólnie z instytucjami zewnętrznymi KOGENERACJA S.A. zrealizowała następujące działania w obszarze edukacji ekologicznej:

 • realizacja programu Uciepłownienie wrocławskich kamienic z wykorzystaniem Programu KAWKA+, prowadzonego przez Gminę Wrocław w celu likwidacji źródeł niskiej emisji i poprawy jakości powietrza we Wrocławiu, w którym wykorzystywane są środki własne Gminy. W ramach wsparcia programu likwidacji niskiej emisji KOGENERACJA S.A. udziela dofinansowania do budowy instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz finansuje wykonanie projektów tych instalacji w budynkach będących własnością wspólnot mieszkaniowych, które to wspólnoty zdecydowały się na przyłączenia do sieci ciepłowniczej.
 • promocja ciepła sieciowego, jako najkorzystniejszej alternatywy dla indywidualnych palenisk węglowych z popularyzacją wiedzy na temat negatywnych skutków niskiej emisji, szkolenia dla zarządców, spotkania ze wspólnotami mieszkaniowymi, jak i uczestnictwo w festynach organizowanych na terenie osiedli w centrum Wrocławia gdzie występuje najwięcej skupisko budynków w których wykorzystywane są paleniska na paliwo stałe.
 • współpraca z Dolnośląskim Klubem Ekologicznym - lekcje o tematyce ekologicznej we wrocławskich szkołach podstawowych i gimnazjach, warsztaty ekologiczne dla uczniów poświęcone ekologicznym aspektom ciepła sieciowego, współorganizacja Konkursu Ekologicznego.

Współpraca ze spółdzielniami mieszkaniowymi przy uzyskaniu białych certyfikatów

KOGENERACJA S.A. kontynuowała działania służące poprawie efektywności energetycznej na majątku własnym i zasobach odbiorców końcowych ciepła.

W 2018 roku KOGENERACJA S.A. kontynuowała działania służące poprawie efektywności energetycznej odbiorców końcowych ciepła.

Działania dotyczyły modernizacji instalacji wewnętrznych poprzez wymianę, zabudowę zaworów regulacyjnych, zaworów termostatycznych oraz wymianę starych, niskoefektywnych węzłów cieplnych. Działania​ te miały wpływ na obniżenie zużywanego przez odbiorców ciepła i energii elektrycznej.

Dodatkowo uruchomiono w jednej z dużych spółdzielni mieszkaniowych na terenie Wrocławia stały monitoring pracy węzłów cieplnych pozwalający na sterowanie systemem odbioru ciepła on line. Ma to wpływ na dostosowanie całego systemu centralnego ogrzewania na osiedlu do warunków pogodowych w czasie rzeczywistym, a tym samy na efektywne korzystanie z ciepła sieciowego przez mieszkańców.

Otoczenie społeczne

Nasze wartości

Społeczna odpowiedzialność Spółki, wpisująca się w zasady Zrównoważonego Rozwoju, wyraża się poprzez Wartości Grupy PGE: Partnerstwo, Rozwój, Odpowiedzialność.

Partnerstwo

 • podejmujemy działania wyprzedzające i socjalne wspomaganie planowanych restrukturyzacji,
 • przygotowujemy do tzw. wymiany pokoleniowej Gotowi na przyszłość,
 • badamy nastroje społeczne (Badanie Opinii Pracowników 2018),
 • współpracujemy z czterema reprezentatywnymi Związkami Zawodowymi,
 • finansujemy Pracowniczy Program Emerytalny,
 • współfinansujemy działalność Stowarzyszenia Seniorów, emerytowanych pracowników KOGENERACJI S.A.,
 • włączamy pracowników oraz emerytowanych pracowników w organizację Dni Otwartych Drzwi,
 • współpracujemy ze Stowarzyszeniem KARAN we Wrocławiu w ramach programu niesienia pomocy osobom mającym problem z nadużywaniem środków psychoaktywnych.
 • przeciwdziałamy wykluczeniu (energetycznemu), dzięki następującym inicjatywom:
 • aktywizujemy pracowników do współdziałania:

Rozwój

 • realizujemy roczną ocenę jakości pracy, która jest podstawą do Rocznego Planu Szkoleń,
 • aktywizujemy osoby niepełnosprawne:
 • aktywizujemy społeczności lokalne:

Odpowiedzialność

 • dbamy o najwyższe standardy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, za pomocą:
 • promujemy zdrowy tryb życia wśród pracowników poprzez:
 • planujemy i zapewniamy bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej i ciepła,
 • działamy na rzecz poprawy jakości powietrza we Wrocławiu- program KAWKA i KAWKA+ (wymiana pieców na ciepło sieciowe),
 • edukujemy społeczność lokalną realizując szeroko zakrojone działania komunikacyjne dotyczące realizowanej przez nas produkcji przyjaznej dla środowiska, poprzez:

* Program Pomocy Odbiorcom Wrażliwym Społecznie dla mieszkańców Wrocławia i Siechnic. Podstawą programów są porozumienia podpisane z władzami Wrocławia i Gminy Siechnice w 2016 r. KOGENERACJA S.A. wspiera swoich odbiorców w opłacaniu rachunków za ciepło. Program skierowany jest do osób w trudnej sytuacji materialnej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych p osiadających umowy sprzedaży z wrocławskim producentem ciepła. O podziale środków decydują Ośrodki Pomocy Społecznej.

Rada etyki


W Spółce od 2004 roku działa Rada Etyki, w skład której wchodzą przedstawiciele pracowników Spółki. Funkcjonuje ona poza strukturami formalnymi i jest to działalność społeczna. Zadaniem Rady Etyki jest propagowanie wśród pracowników postaw i zachowań etycznych.

  W styczniu 2018 roku Zarząd KOGENERACJI S.A. przyjął do stosowania Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

  W lutym 2018 r. wdrożono Politykę Antykorupcyjną Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. a współpraca z podmiotami trzecimi w tym obszarze uregulowana została przez Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych.

  W maju 2018 r. przyjęta została Procedura Ogólna dotycząca Zgłaszania i postępowania ze Zgłoszeniami Incydentów niezgodności w GK PGE oraz ochrony Sygnalistów.

Respect Index

14 grudnia 2017 r. Giełda Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie ogłosiła nowy skład indeksu spółek odpowiedzialnych. KOGENERACJA S.A. po raz ósmy znalazła się w gronie najbardziej odpowiedzialnych firm notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Dodatkowe inicjatywy

Począwszy od 2014 r. KOGENERACJA S.A. jest członkiem UN Global Compact i tym samym zobowiązuje się do popierania, przyjęcia i stosowania, we wszystkich sferach działalności, praw człowieka, standardów pracy oraz zasad ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji.

Fundacja im. Józefa Pupki

Celem i misją założonej w 2005 roku Fundacji im. Józefa Pupki, pierwszego Prezesa KOGENERACJI S.A., jest pomoc szczególnie utalentowanym studentom i słuchaczom szkół wyższych, którym sytuacja materialna uniemożliwia rozwijanie zdolności, a także szerzenie oświaty wśród młodzieży mającej do niej utrudniony dostęp. W 2017 roku w ramach realizacji podstawowego celu statutowego Zarząd Fundacji rozpatrzył 28 wniosków studentów o przyznanie stypendiów. Stypendia przyznano 24 studentom , którzy spełnili przyjęte przez Fundację kryteria formalne.

Udzielone wsparcie

W 2018 roku Spółka udzieliła wsparcia finansowego organizacjom społecznym i charytatywnym, takim jak:

 1. Wsparcie odbiorców wrażliwych społecznie:
  • Gmina Wrocław - Odbiorcy Wrażliwi Społecznie
  • Gmina Siechnice - Odbiorcy Wrażliwi Społecznie
  • Stowarzyszenie Wiosna „Szlachetna Paczka”
  • Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania
  • Fundacja Homo - Sacer
  • Fundacja Albertówka
 2. Ochrona i promocja zdrowia oraz propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia:
  • Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia
  • Fundacja Pomocy Osobom Uzależnionym KARAN
  • Stowarzyszenie Seniorów „Energetyk”
  • Fundacja „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”
  • Polski Związek Wędkarski – Koło Wędkarskie nr 42 Siechnice
  • Towarzystwo Sportowo- Turystyczne przy KOGENERACJI S.A.
 3. Wspomaganie kształcenia zdolnej młodzieży w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej:
  • Fundacja im. Józefa Pupki
  • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 we Wrocławiu
 4. Aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych:
  • Projekt edukacyjny „Razem zmieniamy świat”- partnerstwo z Fundacją L’Arche
  • Dolnośląskie Stowarzyszenie Sportowców Niepełnosprawnych AKTYWNI
  • Fundacja Siepomaga
  • Stowarzyszenie „A Jednak”
 5. Inne:
  • Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt EKOSTRAŻ
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Siechnicach
  • Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich

Promowanie dostępu do energii oraz ekoefektywności

 • Spółka dąży do pozyskiwania nowych odbiorców do sieci ciepłowniczej. W ramach oferty dla nowych i istniejących budynków mieszkalnych oraz dużych i małych przedsiębiorstw proponujemy dostawy ciepła za pośrednictwem sieci ciepłowniczej we Wrocławiu oraz w Gminie Siechnice, które miałyby zastąpić ciepło pozyskiwane z wykorzystaniem węgla, oleju czy gazu.
 • Spółka kładzie szczególny nacisk na przyłączanie do sieci ciepłowniczych budynków, które do tej pory ogrzewane były wysokoemisyjnymi piecami węglowymi. Przejście na ogrzewanie ciepłem sieciowym obniża zjawisko „niskiej emisji” w centrum miasta, eliminując emisję spalin i pyłów z lokalnych kominów.
 • W 2018 roku Spółka kontynuowała zadania zwiększające efektywność energetyczną własnych urządzeń wytwórczych poprzez obniżenie zużycia energii na potrzeby wytwarzania. Zrealizowano modernizację sprężarkowni powietrza - wymieniono urządzenia sprężarkowe, zmodernizowano napędy pomp oraz wentylatorów.
 • Spółka prowadzi również działania mające na celu zmniejszenie strat na przesyle ciepła i energii elektrycznej oraz zwiększenie niezawodności dostaw. Są nimi:
  • - modernizacja własnych urządzeń i sieci ciepłowniczych w Gminie Siechnice,
  • - modernizacja własnych sieci elektroenergetycznych, rozdzielni SN 20 kV w EC Zawidawie.

Trójstronne Porozumienie dla Zrównoważonego Rozwoju Wrocławia

W 2018 roku KOGENERACJA S.A., Fortum i władze Wrocławia działały razem na lokalnym rynku ciepła na rzecz zrównoważonego rozwoju. Współpraca tych podmiotów skupiała się w szczególności na działaniach zmierzających do likwidacji „niskiej emisji”. Podjęte działania miały na celu umożliwienie szerszego dostępu mieszkańców do ciepła sieciowego. Urząd Miasta Wrocławia kontynuował proces likwidacji pieców w lokalach mieszkalnych ​poprzez uruchomienie Programu Dotacyjnegon tzw. KAWKA+ , natomiast Fortum i KOGENERACJA S.A. wspierały wspólnoty mieszkaniowe w budowie instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach.

W Siechnicach rozwój sieci ciepłowniczej realizowany przez KOGENERACJĘ S.A., przyłączenia do sieci ciepłowniczej istniejących budynków oraz nowych inwestycji spowodował wzrost liczby odbiorców korzystających z ciepła sieciowego do ponad 70% zapotrzebowania na ciepło w mieście. Ma to istotny wpływ na obniżenie niskiej emisji, a tym samym na warunki życia mieszkańców.