Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Scroll To Down

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

w tysiącach złotych Nota Za rok zakończony
31 grudnia 2018 r.
Za rok zakończony
31 grudnia 2017 r.
    okres bieżący okres porównawczy
(dane przekształcone)
A.Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej      
I.Zysk netto za okres   15 110 164 544
II.Korekty      
1. Amortyzacja 6 143 859 142 950
2. Zysk z tytułu działalności inwestycyjnej   - 32
3. (Zysk)/strata ze sprzedaży środków trwałych   26 (1 756)
4. Odsetki i dywidendy   1 329 2 087
5. Inne korekty 33d (4 513) (30)
6. Zmiana stanu należności 33a (29 548) 2 668
7. Zmiana stanu zapasów   (12 832) 743
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych oraz pozostałych, rezerw, z wyłączeniem kredytów i pożyczek 33b 113 504 71 873
9. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych   (1 114) (2 071)
10. Podatek dochodowy zapłacony   (34 577) (50 159)
III.Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej   191 244 330 881
B.Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej      
I.Wpływy inwestycyjne   1 910 9 352
1. Sprzedaż wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych   1 910 9 352
II.Wydatki inwestycyjne   (126 216) (86 900)
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 33c (126 216) (86 900)
III.Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej   (124 306) (77 548)
C.Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej      
I.Wpływy finansowe   1 968 8 081
1. Dotacje otrzymane   1 968 8 081
II.Wydatki finansowe   (66 841) (125 530)
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 25d (40 637) (98 613)
2. Wydatki na spłatę kredytów i pożyczek   (24 750) (24 750)
3. Odsetki zapłacone   (1 318) (2 057)
4. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   (136) (110)
III.Środki pieniężne netto z działalności finansowej   (64 873) (117 449)
D.Przepływy pieniężne netto, razem   2 065 135 884
E.Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:   2 065 135 884
F.Środki pieniężne na początek okresu 23 350 681 214 797
G.Środki pieniężne na koniec okresu 23 352 746 350 681