Scroll To Down

Zarząd

Paweł SZCZESZEK – Prezes Zarządu


Absolwent Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki oraz Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie dyplomacji w Toruniu. W latach 2017–2018 Zastępca Prezesa Zarządu PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A. Od 2016 r. do sierpnia 2017 r. Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Jastrzębiu-Zdroju, wcześniej Wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie, gdzie realizował kilkanaście projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Doświadczenie zawodowe zdobywał także w administracji publicznej oraz Przedsiębiorstwie Państwowym „Porty Lotnicze” Sp. z o.o., gdzie był odpowiedzialny za kontrolę majątku portu lotniczego Warszawa Okęcie. Uczestniczył w licznych konferencjach o tematyce energetycznej i środowiskowej, m.in. w 55 sesji plenarnej ONZ dotyczącej zmiany klimatu.

Uzyskał dyplom Ministra Skarbu Państwa potwierdzający zaliczenie egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Zasiadał w Radach Nadzorczych następujących spółek: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Katowicach Sp. z o.o., Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. oraz SEJ-Serwis sp. z o.o. Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej PEC Geotermia Podhalańska S.A.

Funkcję Prezesa Zarządu KOGENERACJI S.A. pełni od 13 grudnia 2018 r. Aktualnie nadzoruje całość funkcjonowania Spółki oraz kontakty zewnętrzne Spółki, kieruje pracą Zarządu, nadzoruje obszar działania Dyrekcji Technicznej i Dyrekcji Wsparcia, obszar BHP oraz kształtowanie polityki kadrowej, płacowej i ochrony danych osobowych w Spółce.

Paweł STRĄCZYŃSKI – Wiceprezes Zarządu

Absolwent Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Wydział Gospodarki Narodowej, kierunek: finanse i bankowość oraz Master of Business Administration – Executive MBA o specjalności zarządzanie średnim i dużym przedsiębiorstwem. W 2018 r. Wiceprezes Zarządu ZOWER Sp. z o.o. (spółka z grupy PGE Energia Ciepła S.A.). Od 2016 r. do 2018 r. członek zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. oraz Spółki Energetycznej „Jastrzębie” S.A., a następnie PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A. W latach 2010-2012 członek zarządu PROTEKTOR S.A., a następnie spółek wchodzących w skład Polskiej Grupy Biogazowej. W latach 2005-2010 dyrektor finansowy i prokurent polskiej dywizji Steinhoff International Holding. W latach 2002-2005 główny księgowy w firmie ASP Polska sp. z o.o.

Funkcję Wiceprezesa Zarządu KOGENERACJI S.A. pełni od 29 listopada 2018 r. Aktualnie nadzoruje obszar działania Dyrekcji Finansów oraz Dyrekcji Handlu i Rozwoju, w tym eksploatację urządzeń energetycznych systemu ciepłowniczego będących własnością Spółki. Odpowiada za efekty handlowe rynków: energii elektrycznej i ciepła, certyfikatów oraz uprawnień do emisji CO2.

Wspólnie z Prezesem Zarządu odpowiada za realizację polityki socjalnej i utrzymanie ładu społecznego w Spółce.

Tabela. Skład Zarządu do dnia 28 marca 2018 r.

Wojciech Heydel Prezes Zarządu

W dniu 28 marca 2018 r. Rada Nadzorcza odwołała Pana Wojciecha Heydla ze składu Zarządu Spółki, w tym ze sprawowanej funkcji Prezesa Zarządu Spółki oraz wyznaczyła Pana Krzysztofa Wrzesińskiego do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu.

Marek Salmonowicz Członek Zarządu
Maciej Tomaszewski Członek Zarządu
Krzysztof Wrzesiński Członek Zarządu

Tabela. Skład Zarządu od dnia 28 marca 2018 r. do dnia 9 kwietnia 2018 r.

Krzysztof Wrzesiński Prezes Zarządu

W dniu 9 kwietnia 2018 r. Rada Nadzorcza odwołała ze składu Zarządu Panów: Krzysztofa Wrzesińskiego, Marka Salmonowicza i Macieja Tomaszewskiego powołując jednocześnie w skład Zarządu Panów: Piotra Frąszczaka i Krzysztofa Skórę.

Maciej Tomaszewski Członek Zarządu
Marek Salmonowicz Członek Zarządu

Tabela. Skład Zarządu od dnia 9 kwietnia 2018 r. do 29 listopada 2018 r.

Piotr Frąszczak Prezes Zarządu

W dniu 29 listopada 2018 roku Rada Nadzorcza odwołała ze składu Zarządu Panów: Piotra Frąszczaka i Krzysztofa Skórę. Jednocześnie w wyniku rozstrzygnięcia postępowania konkursowego na wiceprezesa Zarządu Rada Nadzorcza powołała Pana Pawła Strączyńskiego oraz delegowała ze swojego składu Pana Radosława Woszczyka jako pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Spółki.

Krzysztof Skóra Członek Zarządu

Tabela. Skład Zarządu od dnia 29 listopada 2018 r. do 13 grudnia 2018 r.

Radosław Woszczyk p.o. Prezesa Zarządu

W dniu 13 grudnia 2018 roku Pan Radosław Woszczyk złożył rezygnację z funkcji pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu KOGENERACJI S.A. oraz Rada Nadzorcza w wyniku rozstrzygnięcia postępowania konkursowego powołała Pana Pawła Szczeszka na funkcję Prezesa Zarządu Spółki. (Raport bieżący 44 /2018).

Paweł Strączyński Wiceprezes Zarządu

Tabela. Skład Zarządu od 13 grudnia 2018 r.

Paweł Szczeszek Prezes Zarządu

Skład Zarządu nie uległ zmianie do dnia publikacji raportu.

Paweł Strączyński Wiceprezes Zarządu

W dniu 10 lipca 2018 r. Zarząd Spółki powołał prokurentów:

  • Małgorzatę Gołdyn,
  • Piotra Rzepę

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Spółki albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.


Rada Nadzorcza

Tabela. Skład Rady Nadzorczej na dzień 1 stycznia 2018 r.

Jakub Frejlich Przewodniczący Rady Nadzorczej

W dniu 29 stycznia 2018 r. wpłynęła rezygnacja Pana Laurent Guillermin z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej KOGENERACJI S.A. ze skutkiem na dzień 29 stycznia 2018 r. (Raport bieżący 2/2018).

W dniu 9 kwietnia 2018 r. Pan Krzysztof Skóra złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 9 kwietnia 2018 r. (Raport bieżący 14/2018).

W dniu 23 kwietnia 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Mariusza Grodzkiego oraz powołało do Rady Nadzorczej KOGENERACJI S.A. Pana Macieja Jankiewicza oraz Pana Radosława Pobola (Raport bieżący 22, 23/2018).

Raimondo Eggink Członek Rady Nadzorczej
Mariusz Grodzki Członek Rady Nadzorczej
Laurent Guillermin Członek Rady Nadzorczej
Roman Nowak Sekretarz Rady Nadzorczej
Krzysztof Skóra Członek Rady Nadzorczej
Radosław Woszczyk Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Tabela. Skład Rady Nadzorczej od dnia 23 kwietnia 2018 r.

Jakub Frejlich Przewodniczący Rady Nadzorczej

W dniu 29 listopada 2018 r. Rada Nadzorcza oddelegowała Pana Radosława Woszczyka do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. W dniu 13 grudnia 2018 roku Pan Radosław Woszczyk złożył rezygnację z funkcji pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu KOGENERACJI S.A. i powrócił do czynnego pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.

Skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie do dnia publikacji raportu.

Raimondo Eggink Członek Rady Nadzorczej
Maciej Jankiewicz Członek Rady Nadzorczej
Roman Nowak Sekretarz Rady Nadzorczej
Radosław Pobol Członek Rady Nadzorczej
Radosław Woszczyk Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Doświadczenie i kompetencje członków Rady Nadzorczej KOGENERACJI S.A.

Życiorysy aktualnych członków Rady Nadzorczej zamieszczono na stronie internetowej Spółki: http://www.kogeneracja.com.pl/pl/dla-inwestora/lad-korporacyjny/.