Podstawowe wielkości
ekonomiczno-finansowe Grupy

Scroll To Down

Wybrane dane finansowe

  w tys. PLN w tys. EURO
Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów Za rok zakończony
31 grudnia 2018 r.
Za rok zakończony
31 grudnia 2017 r.
Za rok zakończony
31 grudnia 2018 r.
Za rok zakończony
31 grudnia 2017 r.
1. Przychody ze sprzedaży 960 622 1 014 204 225 133 238 934
2. Koszt własny sprzedaży (823 871) (817 320) (193 084) (192 551)
3. Koszty z tytułu rekompensat KDT (119 825) (27 180) (28 082) (6 403)
4. Zysk na działalności operacyjnej 11 826 165 114 2 772 38 899
5. Zysk przed opodatkowaniem 15 110 164 544 3 541 38 765
6. Zysk netto 11 270 132 275 2 641 31 162
7. Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 11 929 131 225 2 795 30 915
8. Zysk netto przypisany akcjonariuszom niekontrolującym (659) 1 050 (154) 247
9. Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej na 1 akcję (w zł/EUR) 0,80 8,81 0,19 2,07
10. Inne całkowite dochody netto (671) (124) (157) (29)
11. Całkowite dochody ogółem 10 599 132 151 2 484 31 133
Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych        
12. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 191 244 330 881 44 820 77 952
13. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (124 306) (77 548) (29 133) (18 269)
14. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (64 873) (117 449) (15 204) (27 670)
Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej Na dzień
31 grudnia 2018 r.
Na dzień
31 grudnia 2017 r.
Na dzień
31 grudnia 2018 r.
Na dzień
31 grudnia 2017 r.
15. Aktywa trwałe 1 735 771 1 715 919 403 668 411 402
16. Aktywa obrotowe 649 506 601 193 151 048 144 140
17. Aktywa razem 2 385 277 2 317 112 554 716 555 542
18. Zobowiązania długoterminowe 666 629 560 281 155 030 134 331
19. Zobowiązania krótkoterminowe 252 099 260 244 58 628 62 395
20. Kapitał własny akcjonariuszy Jednostki Dominującej 1 463 453 1 492 425 340 338 357 818
21. Kapitał własny akcjonariuszy niekontrolujących 3 096 4 162 720 998
22. Kapitał własny razem 1 466 549 1 496 587 341 058 358 816
23. Liczba akcji (w tys. szt.) 14 900 14 900 14 900 14 900
24. Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 98,43 100,44 22,89 24,08

Kursy wymiany EUR/PLN zastosowane do przeliczenia wybranych danych finansowych

 • pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 31 grudnia 2018 roku 4,3000
 • pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku 4,2669
 • pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 31 grudnia 2017 roku 4,1709
 • pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku 4,2447

Podstawowe wskaźniki

(%) od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. Zmiana (%)
Rentowność aktywów (ROA) 0,47 5,71 (92)
Rentowność kapitałów własnych (ROE) 0,77 8,84 (91)
Zwrot z zaangażowanego kapitału (ROCE) 0,79 10,68 (93)

Analiza skonsolidowanego wyniku netto

Skonsolidowany wynik finansowy Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. [w MPLN]

Skonsolidowany wynik finansowy Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. [w MPLN]

Wyłączenia transakcyjne (WT) dotyczą głównie wypłaty dywidendy przez EC Zielona Góra S.A. (-25,1 MPLN) oraz pozostałych wzajemnych transakcji (+2,7 MPLN).

Analiza skonsolidowanego wyniku netto 2018 vs. 2017

Analiza skonsolidowanego wyniku netto 2017 vs. 2016

Skonsolidowany wynik netto niższy o 121 MPLN (-91,5%), głównie z powodu:

 • -57,9 MPLN - niższy wynik na sprzedaży:
  • -53,6 MPLN niższe przychody ze sprzedaży (brak dopłaty gazowej w EC Zielona Góra S.A. i niższy wolumen sprzedaży ciepła w obu jednostkach, niższe przychody z certyfikatów),
  • -6,6 MPLN wyższy koszt własny sprzedaży,
  • +2,3 MPLN niższe koszty sprzedaży i zarządu.
 • -92,6 MPLN - wzrost kosztów z tyt. KDT; efekt wzrostu o 25% prognozowanych cen energii elektrycznej do wyliczenia szacowanych rekompensat z tyt. KDT dla lat 2019-2024,
 • -2,9 MPLN - niższy wynik na pozostałej działalności operacyjnej, w tym:
  • -0,3 MPLN zwiększenie rezerwy na rekultywację składowisk,
  • -1,1 MPLN efekt netto utworzonych i rozwiązanych odpisów aktualizujących i rezerw w 2017 r.,
  • -2,0 MPLN sprzedaż aktywów, rozdzielnia R2, jednorazowe zdarzenie w 2017 r.,
  • +0,7 MPLN niższe koszty ESP Młoty,
  • -0,3 MPLN wyższe pozostałe koszty operacyjne.
 • +3,9 MPLN - wzrost przychodu z działalności finansowej; wyższe przychody z działalności finansowej +2,6 MPLN; niższe koszty finansowe: + 1,3 MPLN:
  • +2,0 wyższe przychody finansowe (odsetki cash-pool),
  • +1,2 MPLN wycena kontraktów CO2
  • +1,7 MPLN aktualizacja wartości instr. fin.,
  • -0,2 MPLN odsetki z tytułu leasingu,
  • -0,8 MPLN wyższe dyskonto od kosztów osieroconych
 • +28,5 MPLN - niższy podatek dochodowy

Skonsolidowane przychody

Skonsolidowane przychody

Niższe przychody ze sprzedaży w porównaniu do 2017 roku o 53,6 MPLN (-5%), głównie z powodu:

 • -11,3 MPLN niższe przychody z tytułu sprzedaży ciepła: -10,0 MPLN w KOGENERACJI S.A., -1,3 MPLN w EC Zielona Góra S.A.; Wolumen sprzedaży: spadek o 3% w KOGENERACJI S.A. i o 2% w EC Zielona Góra S.A.

  Wolumen sprzedaży: spadek o 3% w KOGENERACJI S.A. i o 2% w EC Zielona Góra S.A. Cena: pozytywny wpływ średnich cen ciepła,

 • +13,0 MPLN – wyższe przychody ze sprzedaży energii, w tym:
  • +7,9 MPLN – w EC Zielona Góra S.A. wyższa cena sprzedaży energii elektrycznej, niższy wolumen sprzedaży o 2%,
  • +5,1 MPLN - w Jednostce Dominującej wyższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej (wyższe ceny sprzedaży energii elektrycznej o ok. 5%, niższy wolumen sprzedaży o 2%),
 • -11,9 MPLN niższe przychody ze sprzedaży certyfikatów: -8,5 MPLN niższe przychody ze sprzedaży żółtych certyfikatów w EC Zielona Góra S.A., -3,4 MPLN niższe przychody ze sprzedaży certyfikatów w KOGENERACJI S.A.
 • -42,8 MPLN niższe pozostałe przychody ze sprzedaży, w tym -43,2 MPLN brak dopłaty gazowej w EC Zielona Góra S.A.,
 • -0,6 MPLN niższe przychody ze sprzedaży towarów i materiałów, w tym głównie: niższe przychody z odsprzedaży energii elektrycznej w EC Zielona Góra S.A.

Koszty stałe i zmienne skonsolidowane

Koszty stałe

Koszty stałe

Niższe koszty stałe w porównaniu do 2017 roku o 7,2 MPLN (2%).

Koszty osobowe spadły o 3,3 MPLN: +4,2 MPLN; niższe koszty osobowe w KOGENERACJI S.A., -0,9 MPLN; wyższe koszty w EC Zielona Góra S.A.

Koszty remontów wzrosły o 0,9 MPLN. Wzrost kosztów remontów w Jednostce Dominującej o 0,4 MPLN i w EC Zielona Góra S.A. o 0,5 MPLN.

Amortyzacja wzrosła o 0,9 MPLN. Wzrost kosztów amortyzacji o 1,1 MPLN w Jednostce Dominującej ze względu na zakup nowych środków trwałych oraz spadek amortyzacji o 0,2 MPLN w EC Zielona Góra S.A.

Koszty usług spadły o 1,8 MPLN, a pozostałe koszty stałe spadły o 3,9 MPLN.

Koszty zmienne

Koszty zmienne

Wyższe koszty zmienne w porównaniu do 2017 roku o 8,9 MPLN.

Koszty paliwowe wzrosły o 18,9 MPLN:

 • -28,6 MPLN; wyższe koszty zakupu węgla:
  • -7,9 MPLN - wyższy wolumen spalonego węgla (w 2018 roku: 17 053 TJ, w 2017 roku: 16 334 TJ),
  • -20,7 MPLN - wyższa cena węgla o ok.12%,
 • +7,1 MPLN; niższe koszty zużycia biomasy:
  • +8,5 MPLN - niższy wolumen spalonej biomasy (w 2018 roku: 349 TJ, w 2017 roku: 696 TJ),
  • -1,4 MPLN - wyższa cena biomasy o ok.6%,
 • +2,5 MPLN; +3,5 MPLN niższe koszty zużycia gazu w EC Zielona Góra S.A. i -1,0 MPLN wyższe koszty gazu; wyższy wolumen zużycia w KOGENERACJI S.A.,
 • +0,1 MPLN; niższe koszty paliw płynnych.

Koszty z tytułu niedoboru i zakupu CO2 spadły o 7,7 MPLN (+6,4 MPLN w KOGENERACJI S.A., +1,3 MPLN w EC Zielona Góra S.A.). Spadek kosztów był efektem dwóch czynników: niższy niedobór uprawnień aniżeli w 2017 roku o ok.9% w Jednostce Dominującej i 14% w EC Zielona Góra S.A. oraz niższa cena zakupu uprawnień dzięki transakcjom forward zawartym we wcześniejszych okresach, gdy ceny były niższe w porównaniu do obecnych cen rynkowych.

Pozostałe koszty zmienne spadły o 2,3 MPLN, spadek kosztów związanych z funkcjonowaniem rynku energii elektrycznej.

Skonsolidowane przepływy pieniężne

Skonsolidowane przepływy pieniężne