Scroll To Down

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

w tysiącach złotych Nota Za rok zakończony
31 grudnia 2018 r.
Za rok zakończony
31 grudnia 2017 r.
    okres bieżący okres porównawczy
(dane przekształcone)
AKTYWA      
I.Aktywa trwałe      
1. Rzeczowe aktywa trwałe 13 1 589 656 1 600 100
2. Wartości niematerialne, w tym: 14 42 667 42 815
- wartość firmy jednostek podporządkowanych   41 559 41 559
3. Grunty w użytkowaniu wieczystym 15 12 747 12 935
4. Nieruchomości inwestycyjne 16 15 666 16 075
5. Należności długoterminowe 22 9 936 8 938
6. Pozostałe inwestycje długoterminowe 19 4 4
7. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 20 65 095 35 052
Aktywa trwałe razem   1 735 771 1 715 919
II.Aktywa obrotowe      
1. Zapasy 21 114 064 101 232
2. Uprawnienia do emisji CO2 nabyte w celu umorzenia   2 480 -
3. Inwestycje krótkoterminowe 19 1 294 12
4. Należności z tytułu podatku dochodowego 12 1 474 -
5. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 22 177 448 147 458
6. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz cash-pool 23 352 746 350 681
7. Aktywa przeznaczone do sprzedaży 2 - 1 810
Aktywa obrotowe razem   649 506 601 193
Aktywa razem   2 385 277 2 317 112
w tysiącach złotych Nota Za rok zakończony
31 grudnia 2018 r.
Za rok zakończony
31 grudnia 2017 r.
    okres bieżący okres porównawczy
(dane przekształcone)
PASYWA      
I.Kapitał własny 25    
1. Kapitał zakładowy   252 503 252 503
2. Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej   251 258 251 258
3. Pozostałe kapitały rezerwowe   660 923 599 814
4. Zyski zatrzymane   298 769 388 850
Kapitał własny akcjonariuszy Jednostki Dominującej   1 463 453 1 492 425
Udziały niekontrolujące   3 096 4 162
Kapitał własny razem   1 466 549 1 496 587
II.Zobowiązania      
Zobowiązania długoterminowe      
1. Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych 27 267 25 147
2. Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 28 9 526 10 274
3. Przychody przyszłych okresów 29 89 358 98 265
4. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 20 93 642 80 604
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe 32 455 280 331 107
6. Rezerwy długoterminowe 30 18 556 14 884
Zobowiązania długoterminowe razem   666 629 560 281
Zobowiązania krótkoterminowe      
1. Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych 27 24 781 24 811
2. Inne krótkoterminowe zobowiązania finansowe 27 185 230
3. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 12 3 052 15 310
4. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 31 164 110 152 420
5. Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 28 17 720 18 086
6. Rezerwy krótkoterminowe 30 42 251 49 387
Zobowiązania krótkoterminowe razem   252 099 260 244
Zobowiązania razem   918 728 820 525
Pasywa razem   2 385 277 2 317 112