Podstawowe wielkości
ekonomiczno-finansowe Spółki

Scroll To Down

Wybrane jednostkowe dane finansowe

  w tys. PLN w tys. EURO
Wybrane dane z jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów Za rok zakończony
31 grudnia 2018 r.
Za rok zakończony
31 grudnia 2017 r.
Za rok zakończony
31 grudnia 2018 r.
Za rok zakończony
31 grudnia 2017 r.
1. Przychody ze sprzedaży 575 337 582 653 134 837 137 266
2. Zysk na działalności operacyjnej 63 058 81 580 14 778 19 219
3. Zysk przed opodatkowaniem 90 372 117 908 21 180 27 778
4. Zysk netto 77 036 101 339 18 054 23 874
5. Inne całkowite dochody netto (671) (124) (157) (29)
6. Całkowite dochody ogółem 76 365 101 215 17 897 23 845
Wybrane dane z jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych
7. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 134 194 194 268 31 450 45 767
8. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (62 759) (21 314) (14 708) (5 021)
9. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (66 366) (122 987) (15 554) (28 974)
Wybrane dane z jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej Na dzień
31 grudnia 2018 r.
Na dzień
31 grudnia 2017 r.
Na dzień
31 grudnia 2018 r.
Na dzień
31 grudnia 2017 r.
10. Aktywa trwałe 1 406 223 1 408 880 327 029 337 788
11. Aktywa obrotowe 331 860 315 295 77 177 75 594
12. Aktywa razem 1 738 083 1 724 175 404 206 413 382
13. Zobowiązania długoterminowe 153 191 165 739 35 626 39 737
14. Zobowiązania krótkoterminowe 175 082 184 761 40 717 44 298
15. Kapitał własny 1 409 810 1 373 675 327 863 329 347

Kursy wymiany EUR/PLN zastosowane do przeliczenia wybranych danych finansowych

 • pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 31 grudnia 2018 roku 4,3000
 • pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku 4,2669
 • pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 31 grudnia 2018 roku 4,1709
 • pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku 4,2447

Podstawowe wskaźniki

(%) od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. Zmiana (%)
Rentowność aktywów (ROA) 4,43 5,88 (25)
Rentowność kapitałów własnych (ROE) 5,46 7,38 (26)
Zwrot z zaangażowanego kapitału (ROCE) 4,99 6,50 (23)

Wynik netto

Analiza wyniku netto

Wynik netto w wysokości 77 MPLN niższy w porównaniu do 2017 roku o 24,2 MPLN (-24%), głównie z powodu:

 • -18,6 MPLN - niższy wynik ze sprzedaży:
  • -7,3 MPLN niższe przychody ze sprzedaży (głównie ze względu na spadek wolumenu sprzedaży ciepła),
  • -11,3 MPLN wyższe koszty wytworzenia
  • -14,5 MPLN wyższe koszty zmienne,
  • +3,2 MPLN niższe koszty stałe
 • +2,8 MPLN - niższe koszt zarządu i sprzedaży.
 • -2,7 MPLN - niższy wynik na pozostałej działalności operacyjnej, w tym:
  • -0,3 MPLN zwiększenie rezerwy na rekultywację składowisk,
  • -1,1 MPLN efekt netto utworzonych i rozwiązanych odpisów aktualizujących i rezerw w 2017 r.,
  • -2,0 MPLN sprzedaż aktywów, rozdzielnia R2, jednorazowe zdarzenie w 2017 r.,
  • +0,7 MPLN niższe koszty ESP Młoty.
 • -9,0 MPLN - niższy wynik na działalności finansowej:
  • -10,0 MPLN niższe przychody z tyt. dywidendy otrzymanej od EC Zielona Góra S.A. (25,1 MPLN w 2018 r. i 35,1 MPLN w 2017 r.),
  • +1,0 MPLN: +0,6 MPLN odsetki cash-pool, +0,9 MPLN wycena kontraktów CO2, -0,5 MPLN niższe odsetki netto od leasingu.
 • +3,3 MPLN - niższy podatek dochodowy.

Przychody

analiza przychodów

Niższe przychody o 7,4 MPLN (1%), w porównaniu do 2017 roku głównie z powodu:

 • -10,0 MPLN - niższe przychody ze sprzedaży ciepła (spadek wolumenu sprzedaży o 3% przy porównywalnych cenach wynikających z taryfy dla ciepła),
 • +5,1 MPLN - wyższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej (wyższe ceny sprzedaży energii elektrycznej o ok. 5% i niższy wolumen sprzedaży o 2,2%),
 • -3,4 MPLN - niższe przychody ze sprzedaży certyfikatów (niższe wolumeny sprzedanych certyfikatów),
 • +0,9 MPLN - wyższe pozostałe przychody.

Koszty stałe i zmienne

Koszty stałe

koszty stałe

Niższe koszty stałe w porównaniu do 2017 roku o 6,1 MPLN.

Koszty osobowe spadły o 4,2 MPLN:

 • +2,4 MPLN niższe koszty wynagrodzeń, w tym w grupie kosztów zarządu spadek o 1,5 MPLN z tytułu mniejszej liczby członków zarządu i odmiennych zasad wynagradzania,
 • +1,8 MPLN niższe koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń pracowniczych.

Koszty remontów wzrosły o 0,4 MPLN: większy zakres remontów na rok 2018 w porównaniu do 2017 roku.

Amortyzacja wzrosła o 1,1 MPLN ze względu na zakup nowych środków trwałych.

Usługi i pozostałe koszty stałe spadły łącznie o 3,4 MPLN.

Koszty zmienne

Koszty zmienne

Wyższe koszty zmienne w porównaniu do 2017 roku o 14,5 MPLN.

Koszty paliwowe wzrosły o 22,4 MPLN:

-28,6 MPLN; wyższe koszty zakupu węgla:

 • -7,9 MPLN wyższy wolumen spalonego węgla (w 2018 roku: 17 053 TJ, w 2017 roku: 16 334 TJ),
 • -20,7 MPLN wyższa cena węgla o ok.12%,

+7,1 MPLN; niższe koszty zużycia biomasy:

 • +8,5 MPLN niższy wolumen spalonej biomasy (w 2018 roku: 349 TJ, w 2017 roku: 696 TJ),
 • -1,4 MPLN wyższa cena biomasy o ok.6%,

-1,0 MPLN; wyższe koszty gazu; wyższy wolumen zużycia,
+0,1 MPLN; niższe koszty paliw płynnych.

Koszty niedoboru i zakupu CO2 spadły o 6,4 MPLN. Spadek kosztów był efektem dwóch czynników: niższy niedobór uprawnień aniżeli w 2017 roku o 9% oraz niższa cena zakupu uprawnień o 9% dzięki transakcjom forward zawartym we wcześniejszych okresach, gdy ceny były niższe w porównaniu do obecnych cen rynkowych. W 2018 roku otrzymane uprawnienia pokryły 30% emisji, w 2017 roku otrzymane uprawnienia pokryły 20% emisji.

Pozostałe koszty zmienne spadły o 1,5 MPLN:

 • +1,7 MPLN; spadek kosztów umorzenia certyfikatów,
 • +1,6 MPLN; spadek pozostałych kosztów związanych z zakupem energii i rynkiem bilansującym,
 • -0,6 MPLN; wzrost kosztów ochrony środowiska,
 • -1,2 MPLN; wzrost pozostałych kosztów usług.

Przepływy pieniężne

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych