Sprawozdanie z całkowitych dochodów

Scroll To Down

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

w tysiącach złotych Nota Za rok zakończony
31 grudnia 2018 r.
Za rok zakończony
31 grudnia 2017 r.
    okres bieżący okres porównawczy
(dane przekształcone)
I. Przychody ze sprzedaży 3 960 622 1 014 204
II. Koszt własny sprzedaży 5,6 (823 871) (817 320)
III. Koszty z tytułu rekompensat KDT 4 (119 825) (27 180)
IV. Zysk brutto ze sprzedaży   16 926 169 704
V. Pozostałe przychody operacyjne 7 7 716 11 460
VI.Koszty sprzedaży 6 (1 930) (3 236)
VII.Koszty ogólnego zarządu 6 (6 040) (7 139)
VIII.Pozostałe koszty operacyjne 8 (4 846) (5 675)
IX. Zysk na działalności operacyjnej   11 826 165 114
X. Przychody finansowe   8 799 6 216
XI. Koszty finansowe   (5 515) (6 786)
XII. Przychody/koszty finansowe netto 10 3 284 (570)
XIII. Zysk przed opodatkowaniem   15 110 164 544
XIV. Podatek dochodowy 11 (3 840) (32 269)
XV. Zysk netto na działalności kontynuowanej   11 270 132 275
XVI. Inne całkowite dochody netto   (671) (124)
Pozycje niepodlegające reklasyfikacji na zyski lub straty:      
Zyski/(straty) aktuarialne z tytułu programu określonych świadczeń   (829) (153)
Podatek dochodowy odnoszący się do elementów innych całkowitych dochodów 11a 158 29
XVII.   Całkowite dochody ogółem   10 599 132 151
Zysk netto przypadający na:      
1. Właścicieli Jednostki Dominującej 26 11 929 131 225
2. Udziały niekontrolujące   (659) 1 050
Całkowite dochody przypadające na:      
1. Właścicieli Jednostki Dominującej   11 258 131 101
2. Udziały niekontrolujące   (659) 1 050
Zysk podstawowy i zysk rozwodniony akcjonariuszy Jednostki Dominującej na 1 akcję (w złotych) 26 0,80 8,81