Sprawozdanie z całkowitych dochodów

Scroll To Down

Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów

w tysiącach złotych Nota Za rok zakończony
31 grudnia 2018 r.
Za rok zakończony
31 grudnia 2017 r.
    okres bieżący okres porównawczy
(dane przekształcone)
I. Przychody ze sprzedaży 2 575 337 582 653
II. Koszt własny sprzedaży 3, 4 (507 221) (495 909)
III. Zysk brutto na sprzedaży   68 116 86 744
IV. Pozostałe przychody operacyjne 5 3 508 6 737
V. Koszty sprzedaży 4 (1 360) (2 276)
VI. Koszty ogólnego zarządu 4 (3 215) (5 064)
VII. Pozostałe koszty operacyjne 6 (3 991) (4 561)
VIII. Zysk na działalności operacyjnej   63 058 81 580
IX. Przychody finansowe   29 228 39 112
X. Koszty finansowe   (1 914) (2 784)
XI. Przychody finansowe netto 8 27 314 36 328
XII. Zysk przed opodatkowaniem   90 372 117 908
XIII. Podatek dochodowy 9 (13 336) (16 569)
XIV. Zysk netto   77 036 101 339
XV. Inne całkowite dochody netto   (671) (124)
Pozycje niepodlegające reklasyfikacji na zyski lub straty:      
Zyski/(straty) aktuarialne z tytułu programu określonych świadczeń   (829) (153)
Podatek dochodowy odnoszący się do elementów innych całkowitych dochodów 9a 158 29
XVI. Całkowite dochody RAZEM   76 365 101 215
Zysk podstawowy i zysk rozwodniony na 1 akcję (w złotych) 24 5,17 6,80