Scroll To Down

W roku 2018 KOGENERACJA S.A. kontynuowała realizację przyjętej w roku 2015 Strategii, w której celem nadrzędnym Spółki jest uzyskiwanie wysokiej rentowności na poziomie oczekiwanym przez akcjonariuszy. W związku z tym realizowano przyjęte w 2015 roku cele strategiczne:

 • Rozwijać kulturę bezpieczeństwa.
 • Zabezpieczyć przyszłość Spółki w perspektywie długoterminowej.
 • Zwiększyć konkurencyjność aktywów i ograniczać wpływ procesu wytwarzania na środowisko.
 • Rozwijać rynek i sprzedaż, w tym do klienta końcowego.
 • Zapewnić planowaną rentowność.
 • Zostać preferowanym partnerem dla miasta Wrocławia i władz regionu.
 • Rozwijać organizację i kompetencje w zgodzie ze społeczną odpowiedzialnością biznesu.

Zarząd KOGENERACJI S.A. w kolejnych pracach nad aktualizacją Strategii Spółki zamierza kierować się Strategią ciepłownictwa ogłoszoną w grudniu 2017 roku przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. – inwestora strategicznego Spółki. Strategia ta podlegać będzie cyklicznej aktualizacji w odpowiedzi na zmiany otoczenia regulacyjnego i nowe szanse rynkowe. Formułując zaktualizowane cele strategiczne Zarząd KOGENERACJI S.A. będzie szczególnie miał na uwadze, że wysoka sprawność przy wytwarzaniu ciepła sieciowego, zagwarantowana przez kogenerację, znacznie poprawia efektywność wykorzystania paliw przyczynia się do ochrony środowiska i jest jednym z kluczowych narzędzi w walce z narastającym problemem smogu w wielu polskich miastach.

Zarządzanie przez Cele (Management by Objectives – MBO)

W celu efektywnego kierowania Spółką, w 2013 roku przyjęto nowe podejście do wprowadzonego w roku 2002 Zarządzania przez Cele. W KOGENERACJI S.A. wdrożono nową Instrukcję Zarządzania przez Cele MBO, która umożliwia powiązanie służących realizacji Strategii kontraktów o cele z wdrożonym w Spółce systemem oceny okresowej pracowników. Dokument precyzuje także sposób oceny stopnia realizacji Celów i obliczanie wag przypisanych do poszczególnych zadań.

Na początku 2016 roku zostały zawarte szczegółowe Kontrakty MBO pomiędzy Dyrektorem Generalnym a poszczególnymi Dyrektorami Operacyjnymi. Zadania wyszczególnione w Kontraktach MBO na rok 2016 wynikały bezpośrednio ze Strategii KOGENERACJI S.A. W dalszej kolejności zadania objęte Kontraktami Dyrektorów Operacyjnych zostały skaskadowane na Kierowników Działów, z którymi także zawarto Kontrakty MBO, zgodnie z metodą określoną w znowelizowanej instrukcji.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Priorytetem dla Spółki jest całkowite wyeliminowanie wypadków przy pracy. Działania mają na celu ciągłe podnoszenie kultury bezpieczeństwa wśród pracowników KOGENERACJI S.A. i pracujących na jej terenie firm wykonawczych, m.in. poprzez realizację Planu poprawy BHP i wynikających z niego działań organizacyjno-technicznych. W 2018 roku kontynuowano rozpoczętą w 2015 roku akcję Pracuj z głową, która jest elementem projektu Partnerstwo dla bezpieczeństwa, w ramach którego zespoły robocze pracują nad kształtowaniem wspólnej kultury bezpieczeństwa, jednakowo wysokiej wśród pracowników jak i wykonawców.

W kwietniu 2018 roku w otwartym przy Elektrociepłowni Wrocław Centrum szkoleniowym „0 wypadków" przeszkolono ponad 2 000 pracowników firm zewnętrznych i pracowników KOGENERACJI S.A.

W 2018 roku odnotowano 1 wypadek przy pracy pracownika KOGENERACJI S.A. oraz 1 wypadek przy pracy podwykonawców (w 2017 roku odnotowano 2 wypadki przy pracy pracowników oraz nie odnotowano wypadków przy pracy podwykonawców).

Polityka Zatrudnienia

W 2013 roku przyjęto programy wsparcia mające na celu restrukturyzację zatrudnienia: Program Indywidualnych Odejść (PIO), Program Urlop do Emerytury (PUE), Program Wcześniejszych Emerytur (PWE), Program Transferu Pracowników (PTP), Program Obniżania Czasu Pracy (POC), Program Odejść Emerytalnych (POE).

W 2018 r. z Programów Wsparcia skorzystało 10 osób (w 2017 r.: 9 osób).

W 2018 r. zatrudniono 19 osób (w 2017 r.: 22 osoby).

Zdrowie pracowników

W Spółce promowany jest aktywny i zdrowy styl życia:

 • Pracownicy korzystają ze zorganizowanych form aktywnego wypoczynku proponowanych przez Towarzystwo Sportowo-Turystyczne.
 • KOGENERACJA S.A. współpracuje z EMC Instytutem Medycznym S.A. w zakresie medycyny pracy.
 • Spółka oferuje prywatna opiekę medyczną w ramach umowy z PZU, gwarantującą pracownikom dostęp do lekarzy specjalistów oraz innych ponadstandardowych świadczeń.
 • W 2018 roku pracownicy korzystali  z dofinansowania do okularów korekcyjnych.