Scroll To Down

Szanowni Akcjonariusze

Wrocław, 11 marca 2019

W imieniu Zarządu Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. przedstawiam Państwu Raport Roczny Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A., w którym zaprezentowano wyniki finansowe oraz istotne dla Spółki wydarzenia w 2018 roku.

Rok 2018 to czas intensywnej integracji z Grupą Kapitałową PGE. W 2018 roku pośredni udział PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. i bezpośredni udział PGE Energia Ciepła S.A. wzrósł z 50 proc. do 58,07 proc. W lipcu 2018 roku została zawarta wewnątrzgrupowa Umowa o Zarządzanie Rynkiem Mocy pomiędzy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. a spółkami Grupy Kapitałowej PGE. Umowa ta pozwoli wykorzystać synergię w Grupie, przyczyniając się do maksymalizacji korzyści płynących z rynku mocy, jak również zwiększyć ochronę interesów poszczególnych spółek. W sierpniu 2018 roku pomiędzy PGE Energia Ciepła a jej spółkami zależnymi zostało podpisane Porozumienie Generalne określające zasady współpracy. Jego celem jest zwiększenie efektywności działań w ramach zintegrowanej organizacji Grupy Kapitałowej PGE. W styczniu 2019 roku zakończył się proces integracji aktywów ciepłowniczych w ramach Grupy Kapitałowej PGE, w efekcie czego powstał największy w Polsce podmiot sektora ciepłowniczego, który poprzez efekt skali będzie mógł w sposób zoptymalizowany i konkurencyjny funkcjonować na rynku. PGE Energia Ciepła, właściciel KOGENERACJI S.A., od stycznia 2019 roku dysponuje czternastoma elektrociepłowniami o łącznej zainstalowanej mocy cieplnej 7,7 GW oraz 4,1 GW zainstalowanej mocy elektrycznej.

Z bieżących projektów inwestycyjnych Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. najważniejszymi są: budowa Nowej Elektrociepłowni Czechnica oraz dodatkowego źródła kogeneracyjnego w Elektrociepłowni Zielona Góra S.A., spółki zależnej KOGENERACJI S.A. Komitet Inwestycyjny Grupy PGE, większościowego akcjonariusza Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., wydał pozytywną rekomendację dla kontynuacji projektu budowy Nowej Elektrociepłowni Czechnica, która zastąpi istniejący zakład. Nowa jednostka powinna zostać uruchomiona w 2023 roku. Obecnie rozpoczął się etap prac związanych z wyborem realizatora inwestycji. Decyzja inwestycyjna powinna zostać podjęta na początku 2021 roku. W Elektrociepłowni Zielona Góra, która posiada już nowoczesne i ekologiczne urządzenia produkcyjne, jak np. blok gazowo-parowy czy kotły gazowo-olejowe, po przeprowadzonej analizie rynku energii elektrycznej oraz możliwości wynikających z wprowadzonego w Polsce mechanizmu Rynku Mocy, potwierdzono celowość budowy dodatkowego źródła kogeneracyjnego zasilanego gazem. Nowe źródło ma powstać do 2024 roku. Obecnie uruchomiony został proces przeprowadzenia studium wykonalności dla rozważanych scenariuszy technicznych.

Istotnym dla Spółki wydarzeniem było także przyjęcie 1 lipca 2018 roku przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego Uchwały antysmogowej, która ma pomóc w ograniczaniu zanieczyszczenia powietrza na obszarze m.in. Gminy Miejskiej Wrocław. Uruchomiony został miejski program dopłat do wymiany pieców KAWKA+. KOGENERACJA S.A. aktywnie uczestniczy w eliminowaniu palenisk węglowych, przyłączając do sieci kolejnych mieszkańców oraz wspierając ich na etapie projektów i finansując węzły cieplne. Dodatkowo, od 10 lat, w ramach porozumień z gminą Wrocław i Siechnice, Spółka częściowo pokrywa koszty ogrzewania mieszkańców znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

W 2018 roku KOGENERACJA S.A. po raz dziewiąty wzięła udział w badaniu społecznej odpowiedzialności w spółkach publicznych i utrzymała swoją pozycję Respect Index. Ponadto, w dowód uznania za wyróżniającą się postawę w obszarze rozwiązywania sporów konsumenckich w rankingu Respect Index, Spółka otrzymała, przyznane po raz pierwszy, wyróżnienie Urzędu Regulacji Energetyki w konkursie „Moc porozumienia”.

Aktualnie Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. rozpoczęła etap modernizacji posiadanych urządzeń wytwórczych poprzez wdrażanie najlepszych dostępnych technik, celem dostosowania ich do granicznych wielkości emisyjnych BAT/BREF, tj. zaostrzonych standardów środowiskowych, które zaczną obowiązywać od sierpnia 2021 roku. Po wykonaniu planowanych modernizacji zostaną spełnione wszystkie restrykcyjne normy w tym zakresie.

W 2018 roku bieżące nakłady inwestycyjne osiągnęły w Grupie Kapitałowej KOGENERACJA S.A. 132 mln zł. Dzięki podjętym działaniom oraz przeprowadzonym pracom pozostajemy niezawodnym dostawcą ciepła we Wrocławiu i Zielonej Górze. Ubiegły rok to także inauguracja rozbudowy sieci ciepłowniczej o długości ok. 8 km na wrocławskim osiedlu Zawidawie. Inwestycja ta będzie współfinansowana przy wsparciu z Funduszy Europejskich z Programu „Infrastruktura i Środowisko 20142020”. Dzięki niej zasięg sieci na tym osiedlu zwiększy się trzykrotnie.

Jestem przekonany, że rok 2019 przyniesie nowe wyzwania oraz możliwości rozwoju Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A., wynikające z realizacji Strategii Ciepłownictwa Grupy PGE. PGE Energia Ciepła planuje zwiększanie potencjału ciepłowniczego, wzrost udziału w zarządzaniu sieciami ciepłowniczymi i budowę 1 000 MW nowych mocy kogeneracyjnych do 2030 roku. Udział paliw niskoemisyjnych w produkowanej przez PGE Energia Ciepła energii powinien przekroczyć 50 proc. do 2030 roku. Projekt budowy elektrociepłowni EC Czechnica w Siechnicach, nowoczesnej jednostki zasilanej paliwem niskoemisyjnym – gazem systemowym, to przykład realizacji Strategii Ciepłownictwa Grupy PGE, zapewniającej bezpieczeństwo energetyczne w regionie oraz lepszą jakość powietrza w aglomeracji wrocławskiej.

Z wyrazami szacunku

Podpis Kogeneracja

Paweł Szczeszek
Prezes Zarządu KOGENERACJI S.A.