Scroll To Down

Model biznesowy

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. składa się z 3 zakładów produkcyjnych o łącznej mocy elektrycznej 365,7 MW i cieplnej 1 080,4 MW. KOGENERACJA S.A. jest producentem ciepła sieciowego i energii elektrycznej w układzie skojarzonym.

Jako producent ciepła dla Wrocławia i okolic, Spółka pokrywa potrzeby na ogrzewanie, ciepłą wodę użytkową i ciepło technologiczne oraz jest producentem energii elektrycznej stanowiącej część krajowego systemu elektroenergetycznego. Wytwarzanie ciepła oraz energii elektrycznej odbywa się w procesie skojarzonym, co zapewnia uzyskiwanie średniorocznie wysokiej sprawności wytwarzania, tj. najbardziej efektywne wykorzystanie energii chemicznej paliw pierwotnych wśród przedsiębiorstw energetyki zawodowej. Paliwo, które wykorzystuje się do produkcji ciepła sieciowego i energii elektrycznej to głównie węgiel kamienny i biomasa.

Wykres: Model biznesowy KOGENERACJI S.A.

Model biznesowy

Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. jest przedsiębiorstwem energetyki zawodowej prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Spółka wytwarza energię elektryczną w kogeneracji w bloku gazowo – parowym o mocy zainstalowanej 198 MW oraz jest właścicielem sieci ciepłowniczej i dystrybutorem ciepła.

Wytwarzanie, sprzedaż i dystrybucja ciepła

Głównym produktem wytwarzanym w układzie skojarzonym w KOGENERACJI S.A. jest ciepło. Sprzedawane jest ono do klientów lokalnych (Wrocław, Siechnice) w postaci ciepłej wody. Cena ciepła jest regulowana (taryfy dla ciepła podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE). Odbiorcą hurtowym ciepła jest przedsiębiorstwo dystrybucji Fortum Wrocław. Prowadzona jest także bezpośrednia sprzedaż ciepła do klientów indywidualnych. Spółka prowadzi też dystrybucję ciepła na własnej sieci w Siechnicach.

EC Zielona Góra S.A. również wytwarza ciepło w układzie skojarzonym oraz dodatkowo jest właścicielem sieci ciepłowniczej i dystrybutorem ciepła. Jest jedynym źródłem ciepła zasilającym system ciepłowniczy w Zielonej Górze na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. jest właścicielem tego systemu). Udział Elektrociepłowni Zielona Góra S.A. w rynku ciepła w Zielonej Górze wynosi 44 %. Długość sieci ciepłowniczych wynosi 123,82 km (w tym 75,19 km to sieci preizolowane). Spółka posiada 9 lokalnych kotłowni gazowych.

Wytwarzanie i sprzedaż energii elektrycznej

Energia elektryczna w KOGENERACJI S.A. wytwarzana jest w procesie skojarzenia z ciepłem przez 3 jednostki wytwórcze: EC Wrocław, EC Czechnica i EC Zawidawie i przesyłana do rozdzielni dystrybutorów. Sprzedaż energii elektrycznej odbywa się za pośrednictwem spółki obrotu PGE Energia Ciepła S.A.

W EC Zielona Góra S.A. od sierpnia 2004 r. produkowana jest głównie energia elektryczna w BGP w procesie częściowego skojarzenia, z paliwa gazowego (gaz z lokalnych źródeł).

Wytwarzanie i sprzedaż praw majątkowych

KOGENERACJA S.A. uzyskuje świadectwa pochodzenia głównie z produkcji w skojarzeniu (certyfikaty czerwone i żółte) oraz ze współspalania biomasy (certyfikaty zielone). EC Zielona Góra S.A. uzyskuje świadectwa pochodzenia z produkcji w skojarzeniu (certyfikaty żółte).

Obrót certyfikatami odbywa się za pośrednictwem spółki obrotu PGE Energia Ciepła S.A. Spółki realizują obowiązek umorzenia certyfikatów w związku ze sprzedażą energii do odbiorców końcowych także za pośrednictwem spółki obrotu PGE Energia Ciepła S.A.

Obrót uprawnieniami do emisji CO2

Zakup i sprzedaż uprawnień do emisji CO2 jest realizowany w Grupie za pośrednictwem spółki obrotu PGE Energia Ciepła S.A. Spółki niezależnie umarzają pozwolenia do emisji CO2 w powiązaniu z rzeczywistą emisją.

Struktura Grupy Kapitałowej

W skład Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. wchodzi Jednostka Dominująca KOGENERACJA S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz 1 jednostka zależna Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. z siedzibą w Zielonej Górze KOGENERACJA S.A. posiada 98,4% udziału w kapitale i głosach EC Zielona Góra S.A.

Certyfikowane systemy zarządzania

W każdej spółce Grupy funkcjonują Zintegrowane Systemy Zarządzania, które swoim zakresem obejmują:

 1. System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015,
 2. System Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 14001:2015,
 3. System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodny z wymaganiami normy PN-N 18001:2004 oraz OHSAS 18001:2007.

Powyższe systemy podlegają corocznym audytom prowadzonym przez niezależne jednostki certyfikujące.

Zarządzanie ryzykiem

W Spółkach Grupy obowiązuje Procedura Korporacyjnego Zarządzania Ryzykiem. Procedura określa organizację działań kontrolnych zapewniających prawidłowe zarządzanie ryzykiem w Grupie. Dodatkowo w tym obszarze obowiązują Polityka zarządzania ryzykiem kredytowym, Polityka zarządzania ryzykiem rynkowym w działalności handlowej oraz Regulamin audytu wewnętrznego.

System zarządzania ryzykiem w KOGENERACJI S.A. obejmuje wszystkie obszary jej działalności, w tym obszar działalności finansowej, i prowadzony jest zgodnie z przyjętymi zasadami. W Spółce tworzona jest i regularnie aktualizowana Mapa ryzyk Spółki oraz spółek Grupy Kapitałowej. Ryzyka zidentyfikowane dla wszystkich obszarów działalności są oceniane i hierarchizowane według 3 kryteriów: wpływ - prawdopodobieństwo - poziom kontroli. W przypadku, gdy ryzyko jest ocenione jako wysokie, ustala się osobę odpowiedzialną oraz plan działań dla jego opanowania. Dla głównych ryzyk dokonuje się okresowej oceny realizacji planów opanowania ryzyka. W ocenie ryzyk udział biorą Kontrolerzy Ryzyk oraz Dyrektorzy. Dyrekcja Zarządzania Ryzykiem i Nadzoru Bezpieczeństwa PGE Energia Ciepła S.A. w ramach umowy SLA koordynuje proces raportowania ryzyk Spółki do właściciela.

Zarząd każdej ze Spółek prowadzi niezależny monitoring ryzyk: finansowych, prawnych i środowiskowych, operacyjnych, rynkowych i związanych z opinią publiczną i mediami oraz inwestycyjnych. Mapy ryzyk przestawiane są na posiedzeniach Rady Nadzorczej.

Identyfikując ryzyka wraz z analizą prawdopodobieństwa ich wystąpienia i możliwego wpływu na Spółkę wybrano kluczowe ryzyka niefinansowe:

Ryzyka społeczne

 1. Niewystarczające kompetencje pracowników - potencjał obecnych pracowników technicznych w odniesieniu do modelu referencyjnego (Gotowi na przyszłość), Ryzyko nie zrealizowania Szczegółowych Harmonogramów Szkoleń.

  Działania w stałej realizacji:

  • Szkolenie pracowników technicznych, według Indywidualnych Planów Szkoleń (IPS) i Szczegółowych Harmonogramów Szkoleń (SHS). Dostosowanie organizacji w Dyrekcji Technicznej do modelu referencyjnego do 2020 r.,
  • Zapewnienie przestrzeni szkoleniowej w celu realizacji SHS zgodnie z Planem szkoleń,
  • Rekrutowanie nowych pracowników zgodnie z profilem kompetencji.
 2. Ryzyko wypadku przy pracy w wyniku nieprawidłowego zachowania pracownika Spółki lub podwykonawcy.

  Działania w stałej realizacji:

  • Plany poprawy BHP
  • Wizyty Menadżerskie w Terenie
  • Współpraca z podwykonawcami w zakresie bezpieczeństwa
  • Wymiana dobrych praktyk w ramach sieci BHP
  • Dodatkowe szkolenia rozwijające kompetencje
  • Dodatkowe szkolenia rozwijające kompetencje
  • Przegląd funkcjonowania systemu PnP z uwzględnieniem POR
  • Szkolenia pracowników i podwykonawców w „Centrum 0 wypadków"

Ryzyka środowiskowe

Niedotrzymanie wymagań wynikających z dyrektywy IED w EC Czechnica. Od 1 stycznia 2016 r. obowiązujące standardy emisyjne przy spalaniu węgla zostały zaostrzone i wynoszą: SO2 - 250mg/Nm3, NOx - 200mg/Nm3, pył - 25mg/Nm3.
Do końca roku 2022 EC Czechnica może pracować na bazie uzyskanych derogacji. Po tej dacie niezbędne jest uruchomienie nowych urządzeń spełniających zaostrzone normy środowiskowe.

Działania planowane:
Podjęcie decyzji o budowie nowych urządzeń w EC Czechnica po 2022 r.

Kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności związane z działalnością Grupy KOGENERACJA S.A.

W procesie zarządzania i podejmowania decyzji analizowane są w szczególności poniższe kluczowe wskaźniki niefinansowe:

 • Całkowita liczba wypadków związanych z pracą pracowników,
 • Całkowita liczba wypadków związanych z pracą podwykonawców,
 • Zużycie surowców,
 • Emisje do atmosfery,
 • Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku i koszty szkoleń,
 • Liczba pracowników według typu zatrudnienia i rodzaju umowy o pracę w podziale na płeć (w osobach).