Scroll To Down

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)

Kultura organizacyjna Grupy opiera się przede wszystkim na stałym doskonaleniu środowiska pracy poprzez zapewnienie bezpieczeństwa pracowników a także pracowników podwykonawców i gości przebywających na terenie Spółek. Naszym celem jest „zero wypadków” zarówno wśród pracowników jaki podwykonawców.

W dniu 5 lutego 2018 roku Zarząd KOGENERACJI S.A. a 15 grudnia 2017 r., Zarząd EC Zielona Góra przyjął do stosowania zaktualizowaną Politykę Jakości, Środowiskową, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Wprowadzone zmiany wynikają głównie ze zmian właścicielskich. Rozwinięciem polityk ZSZ w obszarze bezpieczeństwa są Polityki BHP w każdej ze spółek.

Polityka BHP oparta jest na przekonaniach:

 • można zapobiec wszystkim wypadkom i poważnym awariom,
 • żadna praca nie jest tak ważna, żadna usługa nie jest tak pilna, aby nie móc poświęcić jej tyle czasu, ile potrzeba, aby bezpiecznie wykonać wszystkie czynności,
 • bezpieczne podejście do pracy jest zasadniczym elementem profesjonalizmu,
 • wysoka kultura techniczna jest niezbędna do zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności urządzeń instalacji,
 • wysoki poziom bezpieczeństwa jest istotnym warunkiem trwałego sukcesu w biznesie.

Tabela. Całkowita liczba wypadków związanych z pracą

KOGENERACJA S.A. EC ZIELONA GÓRA S.A.
Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku
Liczba wypadków przy pracy pracowników 1 2 1 1
wypadki śmiertelne 0 0 0 0
wypadki zbiorowe 0 0 0 0
wskaźnik częstotliwości wypadków pracownicy* 1,8 3,5 4,5 4,6
wskaźnik absencji** 0,9 0,4 0,3 0,2
liczba wypadków przy pracy podwykonawców 1 0 0 1

*wskaźnik częstotliwości wypadków pracownicy = liczba wypadków ze stratą dnia * 1 000 000 godzin/liczba przepracowanych godzin
**wskaźnik absencji = ilość godzin absencji / 1 000 przepracowanych godzin

Ocena i monitoring bezpieczeństwa

Grupa KOGENERACJA dąży do ograniczania ryzyka związanego z bezpieczeństwem pracy dzięki kreowaniu kultury bezpieczeństwa. Osiągane jest to m.in. przez:

 • wdrażanie środków korygujących i zaradczych opartych na wielowymiarowej identyfikacji i ocenie ryzyk,
 • wyciąganie wniosków z zaistniałych zdarzeń,
 • poszukiwanie najlepszych praktyk zarówno wewnątrz Grupy, jak i poza nią,
 • obserwacje zachowań.

By móc dokonać pełnej oceny postępów w rozwoju kultury bezpieczeństwa, Grupa w 2010 r. wdrożyła system audytów kultury bezpieczeństwa. Audyty obejmują 13 obszarów działalności, m.in. zarządzanie bezpieczeństwem, efektywną komunikację, procedury i standardy jakości oraz zaangażowanie kierownictwa. Kultura bezpieczeństwa jest oceniana w pięciostopniowej skali. Oznacza to efektywne wykorzystanie systemów zarządzania bezpieczeństwem oraz ich systematyczny rozwój.

Bezpieczeństwo elementem oceny pracowniczej

Działania w zakresie bezpieczeństwa są jednym z istotnych wskaźników oceny jakości pracy pracowników. Z drugiej strony pracownicy co roku oceniają środowisko pracy pod względem BHP w ankiecie satysfakcji, np. priorytetowość kwestii bezpieczeństwa czy zaangażowanie bezpośredniego przełożonego w zapobieganie zagrożeniom w zakresie BHP.

Wizyty Menadżerskie w terenie (WMT)

System obserwacji menedżerskich w terenie ma na celu identyfikację i eliminowanie niewłaściwych warunków oraz działań, które mogą być przyczyną groźnych incydentów. Efekt wizyt (pozytywny jak i negatywny) jest rejestrowany w systemie informatycznym. Takie usystematyzowanie obserwacji pozwala monitorować zagrożenia BHP i dostosować działania zapobiegawcze.

Centrum szkoleniowe 0 wypadków

W 2017 roku w lokalizacjach spółek Grupy (Wrocław, Zielona Góra) powstało Centrum 0 wypadków, utworzone w ramach programu Partnerstwo dla Bezpieczeństwa, którego celem jest zwiększanie świadomości w obszarze BHP głównie wśród pracowników firm zewnętrznych.

Metody promowania BHP

Grupa wdraża programy rozwoju pracowników w obszarze BHP: Champion BHP, Pracuj z głową, Lider BHP w zespole - SOWA oraz konkursy wiedzy o bezpieczeństwie w pracy.

Polityki i zarządzanie obszarem pracowniczym

W 2018 roku Grupa wdrożyła politykę personalną Strategia Zarządzania Kapitałem Ludzkim w Grupie PGE, której cele są monitorowane. Niezależnymi dokumentami regulującymi zasady wynagradzania pracowników w spółkach Grupy są: Zakładowy Układy Zbiorowy Pracy, Regulaminy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, dodatkowe regulaminy i porozumienia ze stroną społeczną oraz Procedury Ogólne stanowiące rozwinięcie Strategii Zarządzania Kapitałem Ludzkim.

Spółki prowadzą wśród pracowników cykliczne badania dotyczące nastrojów, satysfakcji, których wynik stanowi przedmiot dalszych analiz oraz działań naprawczych. Wyniki ankiety przedstawiane są wszystkim pracownikom oraz stanowią jeden z kluczowych elementów oceny członków zarządu KOGENERACJI S.A. i EC Zielona Góra S.A.

Spółki Grupy oferują dodatkową opiekę medyczną dla wszystkich pracowników, Pracowniczy Program Emerytalny, częściową refundację kosztów zajęć sportowych czy wydarzeń kulturalnych.

Ponadto Spółka przyjęła uporządkowane podejście do zarządzania różnorodnością, jednak nie uregulowała tej problematyki w sposób formalny. Podejmujemy działania skierowane do wybranych grup pracowniczych (Program Dobrowolnych Odejść, Urlop do emerytur). W 2017 r. w KOGENERACJI S.A. wprowadzono ruchomy czas pracy na stanowiskach jednozmianowych.

Relacje ze stroną pracowniczą

Dialog społeczny jest preferowanym sposobem konsultacji z pracownikami. KOGENERACJA S.A. i EC Zielona Góra S.A. działają w tym w tym zakresie samodzielnie i niezależnie.

W KOGENERACJI S.A. pracownicy zrzeszeni są w 4 organizacjach związkowych:

 • Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego
 • Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność”
 • Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Związku Zawodowego Energetyków
 • Związek Zawodowy Pracowników Kadrowych

W EC Zielona Góra S.A. pracownicy zrzeszeni są w 3 organizacjach związkowych:

 • Międzyzakładowa Komisja Związkowa NSZZ Solidarność Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A.
 • Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A.
 • Związek Zawodowy „Alternatywa” Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A.

Tabela. Pracownicy objęci układem zbiorowym

KOGENERACJA S.A. EC ZIELONA GÓRA S.A.
Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku
Liczba pracowników objętych układem zbiorowym 352 357 128 122
Procent pracowników objętych układem zbiorowym 99 98 96 95

Rozwój i edukacja

Dla wszystkich pracowników Grupy dostępne są szkolenia z szerokiego zakresu tematów: zawodowe, BHP, doskonalenie umiejętności miękkich, informatyczne, menedżerskie oraz z zakresu systemów zarządzania. Zakres szkoleń jest ustalany podczas corocznych rozmów indywidualnych. Grupa oferuje częściową lub pełną refundację kosztów nauki w szkołach wyższych. Zasady szkoleń reguluje procedura: Zasady Szkoleń i Rozwoju w GK PGE.

Tabela. Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku i koszty szkoleń

KOGENERACJA S.A. EC ZIELONA GÓRA S.A.
Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku
Liczba godzin szkoleń 11 966 10 185 3 324 3 859
Koszty szkoleń (w tys. zł) 365 601 148 268
Koszty szkoleń na zatrudnionego (w zł) 1 026 1 707 1 098 2 145
Liczba pracowników przeszkolonych 369 342 140 118
Liczba godzin szkoleń na zatrudnionego 34 29 25 31

Tabela. Średnia liczba dni szkoleniowych w podziale na strukturę zatrudnienia

KOGENERACJA S.A. EC ZIELONA GÓRA S.A.
Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku
Liczba dni szkoleniowych w roku na pracownika 4,2 3,6. 2,9 4,1
Kierownictwo wyższego szczebla 4,3 5,4 3,6 4,7
Stanowska kierownicze 5,7 5,4 2,5 5,0
Eksperci, specjaliści 3,9 2,6 2,7 5,2
Pracownicy administracyjni 0,8 2,8 2,4 1,3
Pracownicy produkcyjni 4,3 3,6 2,9 3,9

Pracownicy podlegają corocznej ocenie kompetencji. Proces jest regulowany w procedurach: Ocena kompetencji w GK PGE oraz Procedura oceny okresowej i monitoringu oceny okresowej. Wyniki okresowych rozmów oceniających są podstawą do ustalania potrzeb szkoleniowych i rozwojowych pracowników.

Tabela. Procent pracowników podlegających regularnej ocenie

KOGENERACJA S.A. EC ZIELONA GÓRA S.A.
Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku
Pracownicy podlegają ocenie 335 322 121 127
Procent pracowników objętych oceną 94 93 91 88

Poziom zatrudnienia

Zasady, odpowiedzialności i przebieg procesu rekrutacji oraz narzędzia wykorzystywane podczas procesu rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Kodeksem Etyki oraz zasadami dotyczącymi zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu określa procedura ogólna: Korporacyjne zasady zatrudniania w GK PGE.

Instrukcje: Zasady zatrudniania i zmiany warunków zatrudnienia oraz Rekrutacja pracowników określają schemat postępowania w procesie zatrudniania a procedura ogólna Korporacyjne zasady zatrudniania w GK PGE ustala zasady procesu adaptacji pracowników nowozatrudnionych lub zmieniających stanowisko.

Tabela. Liczba pracowników wg typu zatrudnienia i rodzaju umowy o pracę w podziale na płeć (w osobach)

KOGENERACJA S.A. EC ZIELONA GÓRA S.A.
Na dzień 31 grudnia 2018 roku Na dzień 31 grudnia 2017 roku Na dzień 31 grudnia 2018 roku Na dzień 31 grudnia 2017 roku
Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni
pracownicy zatrudnieni na:
pełen etat 52 303 53 303 29 91 31 98
niepełny etat 0 1 0 1 0 0 0 0
czas nieokreślony 0 0 0 0 1 0 0 0
czas określony 0 0 0 0 1 11 0 4
umowa zlecenie 0 0 0 0 3 2 3 2
umowa o dzieło 0 0 0 0 1 0 1 0
Liczba pracowników wg płci 52 304 53 304 31 102 31 98
Łączna liczba pracowników wg etatów 356 357 133 129
Umowy o świadczenie usług zarządzania - samozatrudnienie - 2 - - - 3 - -

Tabela. Liczba i udział pracowników nowo zatrudnionych i pracowników, którzy odeszli z pracy

KOGENERACJA S.A. EC ZIELONA GÓRA S.A.
Na dzień 31 grudnia 2018 roku Na dzień 31 grudnia 2017 roku Na dzień 31 grudnia 2018 roku Na dzień 31 grudnia 2017 roku
Łączna liczba pracowników nowo zatrudnionych 19 22 14 4
Kobiety 2 3 3 0
Mężczyźni 17 19 11 4
<30 lat 12 1 2 2
30-50 lat 7 19 10 2
>50 lat 0 2 2 0
Udział pracowników nowo zatrudnionych (%) 5 6 11 3
Kobiety 1 1 1 0
Mężczyźni 4 5 9 3
<30 lat 3 0 2 2
30-50 lat 2 5 8 2
>50 lat 0 1 2 0
Łączna liczba pracowników, którzy odeszli z pracy 17 16 10 1
Kobiety 1 1 2 1
Mężczyźni 16 15 8 18
<30 lat 0 0 0 0
30-50 lat 3 2 1 0
>50 lat 14 14 9 19
Udział pracowników, którzy odeszli z pracy (%) 5 4 8 15
Kobiety 0 0 2 1
Mężczyźni 5 4 6 14
<30 lat 0 0 0 0
30-50 lat 1 1 1 0
>50 lat 4 3 7 15

Zarządzanie różnorodnością

Działania na rzecz różnorodności oznaczają wszelkie formy aktywności zmierzające do akceptacji i efektywnego wykorzystania w organizacji różnorodności, tj. różnic m.in. w takich aspektach jak: płeć, wiek, pochodzenie, zdolności i wygląd, religia i opinie, orientacja seksualna, niepełnosprawność, czy równowaga pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym.

Promując ideę różnorodności, KOGENERACJA S.A. pragnie w szczególny sposób zwrócić uwagę swoich pracowników na cztery kwestie:

 1. równość pozycji kobiet i mężczyzn,
 2. różnorodność wiekowa w pracy,
 3. równowaga pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym,
 4. zawodowa integracja niepełnosprawnych.

Celem zarządzania różnorodnością jest stworzenie środowiska pracy atrakcyjnego dla rozwoju zawodowego i osobistego oraz budowa atmosfery szacunku i tolerancji dla różnorodności, co przyczynia się do efektywności organizacji i rozwijania zdolności do innowacji, a także jest realizacją odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa.

Spółka podejmuje działania skierowane do wybranych grup pracowniczych:

 • spółka przyjęła zasadę różnorodności w procesie rekrutacji,
 • projekt Gotowi na przyszłość, będący odpowiedzią na wymianę pokoleniową w Spółce.

Spółka komunikuje wewnętrznie i zewnętrznie swoje podejście do zagadnienia różnorodności:

 • KOGENERACJA S.A. jest sygnatariuszem Karty Różnorodności czyli międzynarodowej inicjatywy promowanej przez Komisję Europejską, która zobowiązuje organizacje do prowadzenia polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością, zapewnienia równości w zakresie dostępu do awansów i szkoleń, a także aktywnego przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy,
 • wdrożono monitorowanie i raportowanie w podziale na wiek i płeć, zatrudnienie, wykształcenie, wynagrodzenia,
 • wdrożono w 2018 r. Procedurę przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji,
 • propagowana jest aktywność fizyczna, równowaga między pracą a życiem osobistym, profilaktyka antystresowa, zdrowe odżywianie.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., jako spółka giełdowa deklaruje, że proces wyboru osób na stanowiska zarządcze oraz menedżerskie uwzględnia takie elementy jak odpowiednie wykształcenie, doświadczenie zawodowe, kwalifikacje i kompetencje kandydatów oraz w żaden sposób nie dyskwalifikuje kandydatów ze względu na wskazane w zasadzie I.Z.1.15 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW elementy polityki różnorodności. W ramach Grupy PGE wyżej przytoczona deklaracja stosowana jest także w odniesieniu do Spółki.

Tabela. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej KOGENERACJI S.A. w podziale na kategorie według płci i wieku (w osobach)

Na dzień 31 grudnia 2018 r. Na dzień 31 grudnia 2017 r.
Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni
<30 lat 0 0 0 0
30-50 lat 0 2 0 1
>50 lat 0 0 0 0
Zarząd 0 2 0 4
<30 lat 0 0 0 0
30-50 lat 0 6 0 6
>50 lat 0 0 0 1
Rada Nadzorcza 0 6 0 7

Tabela. Skład kadry pracowniczej w podziale na kategorie według płci i wieku (w osobach)

pracownicy zatrudnieni na: KOGENERACJA S.A. EC ZIELONA GÓRA S.A.
Na dzień 31 grudnia 2018 roku Na dzień 31 grudnia 2017 roku Na dzień 31 grudnia 2018 roku Na dzień 31 grudnia 2017 roku
Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni
<30 lat 5 24 5 14 0 3 0 0
30-50 lat 22 122 22 118 19 50 22 72
>50 lat 25 158 26 171 12 49 9 26
Łączna liczba pracowników 52 304 53 303 31 102 31 98
<30 lat 1 7 1 4 0 2 0 0
30-50 lat 6 34 6 33 14 38 17 56
>50 lat 7 44 7 48 9 37 7 20
Udział pracowników (%) 15 85 15 85 23 77 24 76

Przeciwdziałanie korupcji i prawa człowieka

Działania biznesowe Grupy prowadzone są w oparciu o standardy etyki i transparentność.

W dniu 31 grudnia 2013 r. Grupa przystąpiła do Global Compact ONZ – największej na świecie inicjatywy na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu i wspierania zrównoważonego rozwoju. Grupa zobowiązała się w ten sposób do realizowania strategii rozwoju przestrzegając jednocześnie dziesięciu zasad w zakresie ochrony praw człowieka, praw pracowniczych, ochrony środowiska oraz zwalczania korupcji.

Na początku 2018 r. została wdrożona Polityka Antykorupcyjna Grupy Kapitałowej PGE, która reguluje zasady przeciwdziałania korupcji oraz unikania konfliktu interesów w Grupie Kapitałowej PGE oraz stosowania środków przyczyniających się do zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. W 2018 roku ze znajomości Kodeksu Etyki oraz Polityki Antykorupcyjnej zostali przeszkoleni wszyscy pracownicy w Grupie.

Polityka Antykorupcyjna ma na celu:

 • określenie kluczowych działań realizowanych w GK PGE w celu przeciwdziałania korupcji oraz unikania konfliktu interesów,
 • określenie zasad, uprawnień i odpowiedzialności w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz unikania konfliktu interesów,
 • określenie zasad wręczania i przyjmowania upominków biznesowych i innych korzyści,
 • stałe podnoszenie świadomości pracowników oraz innych osób w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz konfliktu interesów.

Polityka stanowi uszczegółowienie zapisów Kodeksu Etyki Grupy Kapitałowej PGE, w szczególności zasady Nie tolerujemy korupcji oraz nieuczciwych zachowań. Nawiązuje również do Kodeksu postępowania dla partnerów biznesowych.

Kodeks postępowania dla partnerów biznesowych jest dostępny na korporacyjnej stronie internetowej. Informacja o prowadzeniu postępowania zakupowego, zgodnie z zasadami Kodeksu postępowania dla partnerów biznesowych powinna być zawarta w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia, jak również w innych dokumentach zakupowych (np. wzorach umów). Partnerzy biznesowi powinni zapoznać się z kodeksem i złożyć deklarację przestrzegania jego zapisów już w trakcie postępowania zakupowego.

W spółkach Grupy obowiązuje Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., w którym została zawarta deklaracja Szanujemy prawa człowieka. Rozwinięciem tej zasady jest poszanowanie praw, takich jak: godność, prawo do zrzeszania się, wolność poglądów, wolność słowa czy prawo do prywatności. Zasady i tryb przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Grupie reguluje przyjęta w 2018 roku Procedura przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w zatrudnieniu.

W KOGENERACJI S.A. od 2004 roku działa Rada Etyki, w skład której wchodzą przedstawiciele pracowników Spółki. Zadaniem Rady Etyki jest propagowanie wśród pracowników postaw i zachowań etycznych. Określenie zasad postępowania ze zgłoszeniami informacji o podejrzeniu lub wystąpieniu incydentów niezgodności reguluje w Grupie procedura ogólna – Zgłaszanie i postępowanie ze zgłoszeniami Incydentów niezgodności w GK PGE oraz ochrona Sygnalistów.

Społeczności lokalne i zaangażowanie społeczne

Spółki Grupy wspierają zrównoważony rozwój budując partnerskie relacje z lokalnymi społecznościami. Głównym celem współpracy jest ograniczanie niskiej emisji. W tym celu zostało zawarte w 2016 roku trójstronne Porozumienie dla Zrównoważonego Rozwoju Wrocławia pomiędzy KOGENERACJĄ S.A., Fortum i władzami Wrocławia, które działały razem na lokalnym rynku ciepła w ramach Porozumienia w sprawie Partnerstwa na rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Współpraca tych podmiotów obejmowała cztery obszary: bezpieczeństwo i efektywność energetyczna, ochrona środowiska (w szczególności likwidacja „niskiej emisji”) i odpowiedzialność społeczna. W ramach bezpieczeństwa i efektywności energetycznej oraz ochrony środowiska strony porozumienia skupiały się na projektach umożliwiające szerszy dostęp mieszkańców do ciepła sieciowego. Szerszy dostęp do ciepła sieciowego będzie działał na rzecz poprawy jakości powietrza w mieście, a ściślej – przeciwdziałaniu zjawisku tzw. niskiej emisji.

W ramach odpowiedzialności społecznej były realizowane działania na rzecz promocji postaw proekologicznych. Spółka inicjuje działania edukacyjne. W 2017 roku rozpoczęto program edukacyjny dla dzieci dotyczący walki ze smogiem w mieście we współpracy z Fundacją Open Mind „Wrocław – łączy nas ciepło”.
KOGENERACJA S.A. organizuje warsztaty ekologiczne dla uczniów gimnazjów we współpracy z Dolnośląskim Klubem Ekologicznym. Wspólnie z lokalnymi organizacjami pożytku publicznego działa na rzecz wrocławskiej dzielnicy Nadodrze – aktywnie rewitalizowanej dzielnicy, na której terenie mieści się główna siedziba spółki. Ciepło sieciowe promowane jest wśród mieszkańców starych kamienic podczas letnich festynów podwórkowych pod hasłem Dbam to mam! Są one nie tylko okazją do aktywizacji mieszkańców, ale także do rozmów na temat uciepłownienia budynków. Spółki Grupy wspierają odbiorców wrażliwych społecznie w gminie Wrocław i Siechnice oraz Zielona Góra. Beneficjentami programów są organizacje pozarządowe oraz fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej.

Wspierana przez KOGENERACJĘ Fundacja im. Józefa Pupki, pierwszego prezesa Spółki, pomaga szczególnie utalentowanym studentom i słuchaczom szkół wyższych, którym sytuacja materialna uniemożliwia rozwijanie zdolności oraz wspiera działania w zakresie szerzenia oświaty wśród młodzieży mającej do niej utrudniony dostęp.

Spółka wspomaga kształcenie zdolnej młodzieży w trudnej sytuacji materialnej i życiowej realizując Patronat energetyczny i edukacyjny nad Ośrodkiem Socjoterapii dla Młodzieży we Wrocławiu. Spółka we współpracy ze związkami zawodowymi wspiera wychowanków tej placówki poprzez aktywny wolontariat pracowniczy, darowizny finansowe i rzeczowe oraz działania w zakresie efektywności energetycznej i ochrony środowiska.

W 2018 roku Grupa przyjęła do stosowania Zasady prowadzenia działalności sponsoringowej w GK PGE i w innych spółkach Grupy Kapitałowej PGE.